BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Has­ta­lık­lar hak­kın­da bil­gi­len­dir­me se­mi­ne­ri

Has­ta­lık­lar hak­kın­da bil­gi­len­dir­me se­mi­ne­ri

Bey­lik­dü­zü Be­le­di­ye­si, Türk Kar­di­yo­lo­ji Der­ne­ği ile iş bir­li­ği ya­pa­rak, kalp ve da­mar has­ta­lık­la­rı hak­kın­da va­tan­daş­la­rı bil­gi­len­dir­mek ve ko­ru­yu­cu ted­bir­le­rin alın­ma­sı­na yar­dım­cı ol­mak ama­cıy­la bir se­mi­ner dü­zen­le­di.Bey­lik­dü­zü Be­le­di­ye­si, Türk Kar­di­yo­lo­ji Der­ne­ği ile iş bir­li­ği ya­pa­rak, kalp ve da­mar has­ta­lık­la­rı hak­kın­da va­tan­daş­la­rı bil­gi­len­dir­mek ve ko­ru­yu­cu ted­bir­le­rin alın­ma­sı­na yar­dım­cı ol­mak ama­cıy­la bir se­mi­ner dü­zen­le­di. Be­le­di­ye Ek Hiz­met Bi­ri­mi Top­lan­tı Sa­lo­nu’nda ger­çek­le­şen se­mi­ne­re ka­tı­lan­la­rın; tan­si­yon, şe­ker ve ko­les­te­rol öl­çüm­le­ri ya­pıl­dı, ar­dın­dan kalp ve da­mar has­ta­lık­la­rı­na ya­ka­lan­ma ris­kiy­le il­gi­li bil­gi­ler ve­ril­di. İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si’nden Prof. Dr. Ve­dat San­soy’un ver­di­ği se­mi­ne­re, Bey­lik­dü­zü hal­kı bü­yük il­gi gös­ter­di. Te­miz ha­va­sı ve ko­ru­luk­la­rıy­la Bey­lik­dü­zü’nde ya­şa­yan­la­ra sağ­lık­lı ha­yat im­kân­la­rı sun­duk­la­rı­nı be­lir­ten Baş­kan Veh­bi Orak­çı, pro­je kap­sa­mın­da 4 yıl­da 20 bi­ne ya­kın va­tan­da­şa ulaş­tık­la­rı­nı be­lirt­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT