BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fo­toğ­raf­lar­la “Ah­şap İs­tan­bul” ser­gi­si

Fo­toğ­raf­lar­la “Ah­şap İs­tan­bul” ser­gi­si

İs­tan­bul Araş­tır­ma Ens­ti­tü­sü ser­gi sa­lo­nu, önem­li bir mi­ma­ri araş­tır­ma ser­gi­si­ne ev sa­hip­li­ği ya­pı­yor.> Ta­ner Alp İS­TAN­BUL (İHA) İs­tan­bul Araş­tır­ma Ens­ti­tü­sü ser­gi sa­lo­nu, önem­li bir mi­ma­ri araş­tır­ma ser­gi­si­ne ev sa­hip­li­ği ya­pı­yor. Al­man Ar­ke­olo­ji Ens­ti­tü­sü İs­tan­bul Şu­be­si ile bir­lik­te dü­zen­le­nen ve 31 Ekim 2008-15 Mart 2009 ta­rih­le­ri ara­sın­da üc­ret­siz ola­rak zi­ya­ret edi­le­bi­le­cek “Ah­şap İs­tan­bul; Ko­nut Mi­ma­ri­sin­den Ör­nek­ler” ser­gi­si, İs­tan­bul man­za­ra­sın­da 20. yüz­yıl or­ta­la­rı­na ka­dar son de­re­ce be­lir­gin olan, an­cak dra­ma­tik bir sü­reç için­de yok ol­muş es­ki İs­tan­bul ah­şap ya­pı­la­rı­na ışık tu­tu­yor. 17. yüz­yıl­da in­şa edi­len Am­ca­za­de Ya­lı­sı ile baş­la­yan ve 20. yüz­yı­lın baş­la­rı­na ait Bü­yü­ka­da’da­ki bir ko­nu­ta va­ran za­man di­li­mi­ne iliş­kin ah­şap ya­pı­la­rın ele alın­dı­ğı ser­gi; es­ki Bo­ğa­zi­çi’nin muh­te­şem ya­lı­la­rın­dan Zey­rek’te­ki kü­çük bur­ju­va ko­nut­la­rı­na ka­dar uza­nı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT