BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > VALİ: Çocukları yem ettirmeyiz!

VALİ: Çocukları yem ettirmeyiz!

Ada­na Va­li­si İl­han Atış, “Po­li­se taş atan ço­cuk­la­rın ai­le­le­ri­nin ye­şil kat­la­rı ip­tal edi­le­cek, kö­mür yar­dım­la­rı ke­si­le­cek” açık­la­ma­sı ile he­def­le­ri­nin “kor­kut­mak ya da teh­dit et­mek de­ğil, ço­cuk­la­rı top­lu­ma ka­zan­dır­mak” ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı.Ada­na Va­li­si İl­han Atış, “Po­li­se taş atan ço­cuk­la­rın ai­le­le­ri­nin ye­şil kat­la­rı ip­tal edi­le­cek, kö­mür yar­dım­la­rı ke­si­le­cek” açık­la­ma­sı ile he­def­le­ri­nin “kor­kut­mak ya da teh­dit et­mek de­ğil, ço­cuk­la­rı top­lu­ma ka­zan­dır­mak” ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Dev­le­tin ço­cuk­la­rı okut­mak­la kal­ma­yıp, muh­taç ai­le­le­re de ye­şil kart ara­cı­lı­ğıy­la sağ­lık hiz­me­tin­den kı­şın üşü­me­me­le­ri için kö­mü­rü­ne ka­dar her tür­lü ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­dı­ğı­nı an­la­tan Atış, “Ço­cuk­luk­la­rın, dev­le­tin po­li­si­ne taş at­ma­sı ka­bul edi­le­bi­lir mi? Ye­şil kar­tı ip­tal edip, kö­mür yar­dı­mı­nı kes­mek­te­ki ga­ye­miz, ai­le­le­ri kor­kut­mak ya da teh­dit et­mek de­ğil, ço­cuk­la­rı­mı­zı top­lu­ma ka­zan­dır­mak­tır” de­di. Va­li Atış, “fark­lı yo­rum­lar ve eleş­ti­ri­ler de ol­sa al­dı­ğı ka­ra­rın ar­ka­sın­da ol­du­ğu­nu” vur­gu­la­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT