BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ün­lü ol­ma­dan ön­ce yol­la­rı PTT’den geç­ti

Ün­lü ol­ma­dan ön­ce yol­la­rı PTT’den geç­ti

PTT Genel Müdürlüğü, 168 yıllık tarihinde siyasetçiden şaire, sanatçıdan spikere pek çok ünlü ismi yıllarca istihdam ettiPTT ar­şiv­le­rin­den çı­kan bil­gi­le­re gö­re, ku­rum­da Os­man­lı Sad­ra­za­mı Ta­lat Pa­şa, Şa­ir Or­han Ve­li Ka­nık ve Sa­nat­çı Se­zen Ak­su’nun da a­ra­la­rın­da bu­lun­du­ğu pek çok ün­lü i­sim ça­lış­tı. Pe­ya­mi Sa­fa 1914’te Pos­ta ve Telg­raf Ne­za­re­ti’n­de me­mur o­la­rak ça­lı­şır­ken, Re­fik Ha­lit Ka­ray 1919-1920 yıl­la­rın­da Pos­ta, Telg­raf U­mum Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ni yü­rüt­tü. İlk Türk ka­dın ti­yat­ro sa­nat­çı­sı Be­di­a Mu­vah­hit, ku­ru­mun ilk rad­yo s­pi­ker­le­ri a­ra­sın­da yer al­dı. Ta­lat Pa­şa, 1891 yı­lın­da, E­dir­ne Pos­ta ve Telg­raf İ­da­re­si’n­de ka­tip o­la­rak gö­re­ve baş­la­yıp, 1912’de Pos­ta ve Telg­raf Na­zır­lı­ğı gö­re­vi­ne a­tan­dı. Ya­zar Pe­ya­mi Sa­fa, Pos­ta ve Telg­raf Ne­za­re­ti’n­de 1914 yı­lı­na ka­dar me­mur o­la­rak ça­lış­tı. Bir di­ğer ün­lü e­de­bi­yat­çı Re­fik Ha­lit Ka­ray i­se 1919-1920 Yıl­la­rın­da Pos­ta, Telg­raf U­mum Mü­dür­lü­ğü yap­tı. Şa­i­r Or­han Ve­li Ka­nık da 1936-1942 yıl­la­rın­da An­ka­ra Pos­ta Mü­dür­lü­ğün­de ça­lış­tı. PTT ar­şiv­le­ri­ne gö­re, a­sıl a­dı Fat­ma Se­zen Yıl­dı­rım o­lan Se­zen Ak­su, 1973 yı­lın­da, İz­mir Te­le­fon Baş­mü­dür­lü­ğü’n­de me­mur o­la­rak gö­rev yap­tı. Tur­gut Ö­zal’ın kar­de­şi Yu­suf Boz­kurt Ö­zal i­se, ku­rum­da yük­sek mü­hen­dis o­la­rak çalıştı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT