BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ÖTV indirimi yok, yerli üretici için formül aranıyor

ÖTV indirimi yok, yerli üretici için formül aranıyor

Hiç­bir ürün­de ver­gi in­di­ri­mi ol­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­yen Ma­li­ye Ba­ka­nı Una­kı­tan, “Büt­çe­yi sı­kı tut­ma­mız la­zım. ÖTV oran­la­rın­da her­han­gi bir in­di­rim yok” de­diEko­no­mik dur­gun­luk­tan en çok et­ki­le­nen oto­mo­tiv sek­tö­rü­nün hü­kü­met­ten bek­le­di­ği Özel Tü­ke­tim Ver­gi­si (ÖTV) in­di­ri­mi ko­nu­su­na Ma­li­ye Ba­ka­nı Ke­mal Una­kı­tan son nok­ta­yı koy­du. Una­kı­tan, kü­re­sel fi­nan­sal kri­zin ya­şan­dı­ğı bir or­tam­da it­ha­la­tı ar­tı­ra­cak hiç­bir tu­tum için­de ol­ma­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di. Tür­ki­ye’nin 150 mil­yar do­lar ara ma­lı it­hal et­ti­ği­ni kay­de­den Una­kı­tan, “Ar­tık bu ara ma­lı it­ha­la­tı­nı azalt­ma­mız la­zım ve yer­li üret­me­miz la­zım. O ba­kım­dan biz ara mal­la­rı­nı yer­li üre­ti­ci­le­rin üret­me­si­ne yö­ne­lik her tür­lü teş­vi­ki ya­pa­rız” de­di. Bu­gün Tür­ki­ye’de sa­tı­lan ara­ba­la­rın yüz­de 75’inin it­hal olduğunu hatırlatan Unakıtan, “Ara­ba­ya yap­tı­ğı­mız bir in­di­rim, teş­vik ne so­nuç ve­re­cek? Bi­zim it­ha­la­tı­mı­zı da­ha da faz­la ar­tı­ra­cak. Dö­viz ih­ti­ya­cı­mı­zı da­ha da faz­la ar­tı­ra­cak. Oto­mo­tiv­de de biz­den it­ha­la­tı az­dı­ra­cak bir şey bek­le­me­yin. Oto­mo­tiv­de ver­gi in­di­ri­mi, it­ha­la­tı ve dö­viz ih­ti­ya­cı­mı­zı ar­tı­ra­ca­ğı için biz bu­na sı­cak bak­ma­yız. Oto­mo­tiv­de böy­le bir ver­gi in­di­ri­mi yok” di­ye ko­nuş­tu. Ma­li­ye Ba­ka­nı, di­ğer ba­zı sek­tör­ler­de de ver­gi­ler­de bir in­di­rim olup ol­ma­ya­ca­ğı yö­nün­de­ki so­ru­yu da, “Hiç­bir ürün­de ver­gi in­di­ri­mi şu dö­nem­de söz ko­nu­su de­ğil. Çün­kü büt­çe­yi sı­kı tut­ma­mız la­zım” şek­lin­de cevaplandırdı. SADECE YERLİ ÜRETİCİYE DESTEK Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, sektöre, “Öy­le bir dü­zen­le­me hazırlayın ki bu sa­de­ce içe­ri­de­ki yer­li üre­ti­ci­ye kat­kı sağ­la­sın. Bi­ze bu tür teklifle ge­lir­se­niz otu­rur, ko­nu­şu­ruz. An­cak ÖTV in­di­ri­mi ya­pa­ma­yız” çağrısında bulundu.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT