BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ci­liv: Kendimizi da­ha iyi an­la­tı­rız

Ci­liv: Kendimizi da­ha iyi an­la­tı­rız

Turk­cell Ge­nel Mü­dü­rü Sü­rey­ya Ci­liv, Dün­ya Eko­no­mik Fo­ru­mu top­lan­tı­sı­nın Tür­ki­ye’de ya­pıl­ma­sı­nın, çok gü­zel bir ge­liş­me ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti.> Er­han Yıl­maz İS­TAN­BUL İHA Turk­cell Ge­nel Mü­dü­rü Sü­rey­ya Ci­liv, Dün­ya Eko­no­mik Fo­ru­mu top­lan­tı­sı­nın Tür­ki­ye’de ya­pıl­ma­sı­nın, çok gü­zel bir ge­liş­me ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti. Top­lan­tı­nın, Tür­ki­ye’yi da­ha iyi bir şe­kil­de an­lat­mak için bir fır­sat ol­du­ğu­nu kaydeden Ciliv, “Biz de bu fır­sa­tı de­ğer­len­dir­mek için eli­miz­den ge­le­ni ya­pı­yo­ruz” de­di. Fi­nan­sal kri­ze de de­ği­nen Ci­liv, “Turk­cell ola­rak, bu kriz­de kay­nak­la­rı­mız ye­rin­de ol­du­ğu için, ha­zır­lık­lı bu­lun­du­ğu­muz için, ya­tı­rım­la­rı­mı­za de­vam ede­ce­ğiz” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT