BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Va­kıf­Bank ‘cep’ ve sa­at­le ­se­ya­hat et­ti­re­cek

Va­kıf­Bank ‘cep’ ve sa­at­le ­se­ya­hat et­ti­re­cek

Va­kıf­Bank, Ant­Kart sa­ye­sin­de cep te­le­fo­nu, sa­at ve a­nah­tar­lık i­le An­tal­ya­lı­la­rı hem top­lu ta­şı­ma­ya bin­di­re­cek hem­ de a­lış­ve­riş imkâ­nı sağ­la­ya­cak> İnan Ar­vas AN­TAL­YA Va­kıf­Bank, cep te­le­fo­nu, akıl­lı sa­at ve anah­tar­lık ola­rak di­zayn edi­len kar­tı, An­tal­ya­lı­la­rın kul­la­nı­mı­na sun­du. Ant­Kart fir­ma­sı ile an­laş­ma ya­pan Va­kıf­Bank’ın bu hiz­me­tiy­le An­tal­ya­lı­lar ula­şım­da, alış­ve­riş­te, ban­ka­cı­lık iş­lem­le­rin­de ve ih­ti­yaç duy­duk­la­rı her öde­me ala­nın­da tek bir kart­la ko­lay­ca iş­lem ya­pa­bi­le­cek­ler. Ant­Kart’ın tek­no­lo­ji iş or­tak­la­rın­dan Ve­ri­soft ile be­ra­ber NFC’yi des­tek­le­yen sis­te­min tek­no­lo­jik alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı­nı ta­mam­la­yan Va­kıf­Bank, böy­le­lik­le Tür­ki­ye’de yi­ne bir il­ke im­za ata­rak cep te­le­fo­nuy­la hem ula­şım­da hem de alış­ve­riş­te te­mas­sız öde­me­nin de ön­cü­lü­ğü­nü yap­tı. 55 MİL­YON YTL’LİK PA­ZAR Ant­Kart ve Va­kıf­Bank’ın bu an­laş­ma­sı ile NFC tek­no­lo­ji­sin­de te­mas­sız öde­me dö­ne­mi baş­la­dı. An­laş­ma, An­tal­ya’da­ki yıl­lık 55 mil­yon YTL’lik top­lu ta­şı­ma­cı­lık pa­za­rın­da da söz sa­hi­bi ola­cak. Va­kıf­Bank Kre­di Kart­la­rı Baş­ka­nı Na­zan Arı­ca, müş­te­ri­le­ri­ne ula­şım ala­nın­da da ye­ni­lik­çi hiz­met­ler su­nan ön­cü bir ban­ka ol­duk­la­rı için gu­rur duy­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Va­kıf­Bank ola­rak müş­te­ri­le­ri­mi­zin ih­ti­yaç­la­rı­nı tek bir kart ile kar­şı­la­ma­yı he­def­le­dik. Bu kart alış­ve­riş ve ban­ka­cı­lık iş­lem­le­ri­nin ya­nı sı­ra ula­şım­da da kul­la­nı­la­bi­le­cek. Oto­ma­tik ula­şım kon­tü­rü yük­le­me özel­li­ği sa­ye­sin­de müş­te­ri­le­ri­miz hiç­bir za­man kon­tör sı­kın­tı­sı da ya­şa­ma­ya­cak­lar” de­di. Önü­müz­de­ki yıl 800 bin nü­fus­lu An­tal­ya ula­şı­mı­nın yüz­de 50’si­ni bu ala­na çe­ke­cek­le­ri­ni vur­gu­la­yan Arı­ca, pi­lot böl­ge ola­rak se­çi­len An­tal­ya’dan son­ra baş­ka il­ler­de de bu sis­te­mi ha­ya­ta ge­çi­re­cek­le­ri­ni söy­le­di. ‘Güç­le­ri­mi­zi bir­leş­tir­dik’ An­tal­ya’nın u­la­şı­mın­da dev­rim ni­te­li­ğin­de ör­nek p­ro­je­le­re im­za a­ta­rak sek­tö­re ör­nek o­lan Ant­Kart fir­ma­sı­nın Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ta­lip Kü­ner, Va­kıf­Bank’la bir­lik­te ça­lış­mak­tan bü­yük bir ö­vünç duy­du­ğu­nu i­fa­de et­ti. Ken­di a­lan­la­rın­da en ye­ni­lik­çi ve ba­şa­rı­lı p­ro­je­le­re im­za a­tan i­ki ku­ru­lu­şun güç­le­ri­ni bir­leş­ti­re­rek, dün­ya­ya ör­nek o­la­cak iş­ler ba­şa­ra­ca­ğı­nı vur­gu­la­yan Kü­ner, sa­de­ce An­tal­ya’da de­ğil, yur­ti­çi ve dı­şın­da da­ha bir­çok p­ro­je­de Va­kıf­Bank’la be­ra­ber ça­lış­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni de söz­le­ri­ne ek­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT