BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Tarihî su ku­yu­su E-5’te 10 metre çukur açtı

Tarihî su ku­yu­su E-5’te 10 metre çukur açtı

Göz­te­pe E-5 ka­ra­yo­lun­da çök­me mey­da­na gel­di. Tra­fi­ğin yo­ğun ol­du­ğu sa­at­te mey­da­na ge­len yak­la­şık 10 met­re­ka­re ça­pın­da ve 2 met­re de­rin­li­ğin­de­ki gö­çük sı­ra­sın­da can kay­bı ya­şan­maz­ken, sü­rü­cü­ler bü­yük şaş­kın­lık ya­şa­dı.> Cü­neyt Bi­tik­çi­oğ­lu İS­TAN­BUL Göz­te­pe E-5 ka­ra­yo­lun­da çök­me mey­da­na gel­di. Tra­fi­ğin yo­ğun ol­du­ğu sa­at­te mey­da­na ge­len yak­la­şık 10 met­re­ka­re ça­pın­da ve 2 met­re de­rin­li­ğin­de­ki gö­çük sı­ra­sın­da can kay­bı ya­şan­maz­ken, sü­rü­cü­ler bü­yük şaş­kın­lık ya­şa­dı. Çök­me­nin, Ka­dı­köy -Kar­tal met­ro ça­lış­ma­la­rı sı­ra­sın­da ya­pı­lan ka­zı­lar se­be­biy­le mey­da­na gel­di­ği be­lir­til­di. Dev çu­kur, olay ye­ri­ne ge­len Ana­do­lu­ray gö­rev­li­le­ri ta­ra­fın­dan be­ton dö­kü­le­rek dol­du­rul­du. Ana­do­lu­ray Or­tak Gi­ri­şi­mi mü­hen­dis­le­rin­den Meh­met Çi­lin­gir, “Bu ci­var­da çok es­ki­den su ku­yu­la­rı bu­lun­mak­tay­dı. Muh­te­me­len bu su ku­yu­la­rın­dan bi­ri ça­lış­ma­lar se­be­biy­le bo­şal­dı ve bu gö­çük mey­da­na gel­di” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT