BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Pı­nar Al­tuğ’dan TİŞÖRTLÜ MESAJ

Pı­nar Al­tuğ’dan TİŞÖRTLÜ MESAJ

tv8 ek­ran­la­rın­da “Pı­nar’ın Gün­lü­ğü” prog­ra­mı­nı sunan Pı­nar Al­tuğ giy­di­ği me­saj­lı ti­şört­le­riy­le de dik­kat­le­ri üze­ri­ne çekti.tv8 ek­ran­la­rın­da “Pı­nar’ın Gün­lü­ğü” prog­ra­mı­nı sunan Pı­nar Al­tuğ giy­di­ği me­saj­lı ti­şört­le­riy­le de dik­kat­le­ri üze­ri­ne çekti. Ya­kın­da an­ne ol­ma­ya ha­zır­la­nan Al­tuğ, bu de­fa da “5 month” ya­zı­lı ti­şör­tüy­le beş ay­lık ha­mi­le ol­du­ğu me­sa­jı­nı ver­di. Da­ha ön­ce de ya­kın ar­ka­da­şı Eb­ru Şal­lı’nın prog­ra­mı­na da mi­sa­fir olan Pı­nar Al­tuğ, ora­da da “bu kış ge­li­yor” an­la­mı­na ge­len “Co­ming this win­ter” ya­zı­lı bir ti­şört giy­miş­ti. Mi­nik kı­zı dün­ya­ya ge­le­ne ka­dar, prog­ra­mı sı­ra­sın­da me­saj ta­şı­yan ti­şört­le­ri giy­me­ye de­vam ede­ce­ği­ni söy­le­yen Altuğ “ev­de bu­nun gi­bi da­ha bir­çok renk renk ti­şör­tüm ve giy­sim var. Ara ara es­pi­ri ol­sun di­ye giyeceğim” açık­la­ma­sı­nı yap­tı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89639
  % -0.29
 • 4.8365
  % -0.17
 • 5.6653
  % 0.17
 • 6.4132
  % 0.13
 • 192.917
  % -0.52
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT