BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sezen Aksu: Herkes konuşmalı

Sezen Aksu: Herkes konuşmalı

Ün­lü sa­nat­çı Se­zen Ak­su’nun An­ka­ra’da­ki kon­se­ri, sa­nat­çı­nın fark­lı bir ko­nuş­ma­sı­na sah­ne ol­du.Ün­lü sa­nat­çı Se­zen Ak­su’nun An­ka­ra’da­ki kon­se­ri, sa­nat­çı­nın fark­lı bir ko­nuş­ma­sı­na sah­ne ol­du. Her kon­se­ri­nin açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı es­pri­ler­le süs­le­ye­rek din­le­yi­ci­le­ri­ne bir stand-up şo­vu ya­pan Ak­su, bu de­fa cid­di bir ko­nuş­ma yap­tı. Din­le­yi­ci­le­rin­den, Tür­ki­ye’de ya­şa­nan te­rör ko­nu­sun­da ses­siz kal­ma­ma­la­rı­nı is­te­yen Ak­su “Ben tek ba­şı­ma ne ya­pa­bi­li­rim di­ye dü­şü­nü­yo­rum. Bir in­sa­nın bi­rey­sel öz gü­cü­nün far­kı­na var­dı­ğı an­dan iti­ba­ren ya­pa­bi­le­cek­le­ri­ni dü­şü­nü­yo­rum. Ka­pı­mı­zın önü­nü sü­pü­rür­sek, he­pi­miz şöy­le ucun­dan kı­yı­sın­dan tu­tar­sak, ina­nı­yo­rum ki çok da­ha gü­zel şar­kı­lar pay­la­şa­ca­ğız” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT