BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Müt­hiş be­yin­ler İs­tan­bul’da!

Müt­hiş be­yin­ler İs­tan­bul’da!

Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı ile Me­ga Ha­fı­za’nın spon­sor­lu­ğun­da dü­zen­le­nen “2008 Dün­ya Ha­fı­za Olim­pi­ya­tı-Me­mo­ri­ad 2008” baş­la­dı.> İSTANBUL Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı ile Me­ga Ha­fı­za’nın spon­sor­lu­ğun­da dü­zen­le­nen “2008 Dün­ya Ha­fı­za Olim­pi­ya­tı-Me­mo­ri­ad 2008” baş­la­dı. The Mar­ma­ra Ote­li’nde­ki açı­lış tö­re­nin­de ko­nu­şan Ko­mi­te Baş­ka­nı ve es­ki Dün­ya Ha­fı­za Şam­pi­yo­nu Me­lik Du­yar, ha­fı­za ve zi­hin­sel ma­te­ma­tik ya­rış­ma­la­rıy­la in­san bey­ni­nin ge­liş­me­si­ne des­tek ol­ma­yı mis­yon edin­dik­le­ri­ni söy­le­di. Olim­pi­yat­ta “İsim­ler ve Yüz­ler”, “Zi­hin­sel Çarp­ma”, “Bi­nary Sa­yı­la­rı”, “Zi­hin­sel Ka­ra­kök”, “İs­kam­bil Kart­la­rı”, “Zi­hin­sel Tak­vim”, “Sa­yı­lar Ma­ra­to­nu” ve “Zi­hin­sel Top­la­ma” ol­mak üze­re 8 dal­da 9’u Türk 34 ki­şi­nin ya­rı­şa­ca­ğı­nı kay­de­den Du­yar, her ka­te­go­ri­nin bi­rin­ci­si­ne 1500, ikin­ci­si­ne 750 ve üçün­cü­sü­ne de 500 do­lar ödü­l ve­re­cek­le­ri­ni be­lirt­ti. “Me­mo­ri­ad, bu­gün sona erecek.
Kapat
KAPAT