BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Lord­lar Ka­ma­ra­sı her ­gün ­bir di­nin du­a­sıy­la a­çı­la­cak

Lord­lar Ka­ma­ra­sı her ­gün ­bir di­nin du­a­sıy­la a­çı­la­cak

Ça­lış­ma­la­rı­na dua ile baş­la­yan İn­gil­te­re Avam ve Lord­lar ka­ma­ra­la­rın­da, her gün bir baş­ka di­nin du­ası­nın okun­ma­sı pla­nı üze­rin­de ça­lış­ma­lar ya­pıl­dı­ğı bil­di­ril­di.Ça­lış­ma­la­rı­na dua ile baş­la­yan İn­gil­te­re Avam ve Lord­lar ka­ma­ra­la­rın­da, her gün bir baş­ka di­nin du­ası­nın okun­ma­sı pla­nı üze­rin­de ça­lış­ma­lar ya­pıl­dı­ğı bil­di­ril­di. Ang­li­kan Ki­li­se­si ve Pro­tes­tan­lı­ğın, Avam ve Lord­lar ka­ma­ra­la­rı üze­rin­de­ki bas­kın­lı­ğı­nın so­na er­di­ril­me­si fik­ri­ne da­ya­nan pla­nın, BBC’nin Rad­yo 4 ka­na­lın­da­ki uy­gu­la­ması ör­nek alı­na­rak ya­pıl­dı­ğı kay­de­dil­di. De­ği­şik­lik olur­sa, her iki ka­ma­ra­da da gü­ne her gün bir baş­ka di­nin du­ala­rı oku­na­rak baş­la­na­ca­ğı, böy­le­ce bü­tün din­le­rin ses­le­ri­ni du­yur­ma­la­rı­na im­kan sağ­la­na­ca­ğı be­lir­ti­li­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91844
  % 0.23
 • 4.7862
  % -0.07
 • 5.5624
  % -0.35
 • 6.2367
  % -1.01
 • 188.307
  % -0.69
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT