BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > “Sürdürülebilir kalkınma için su” konulu film yarışması

“Sürdürülebilir kalkınma için su” konulu film yarışması

VTR Araş­tır­ma Ya­pım Yö­ne­tim yü­rü­tü­cü­lü­ğün­de; Tür­ki­ye Ye­rel Gün­dem 21 Prog­ra­mı, Ha­bi­tat İçin Genç­lik Der­ne­ği, Ba­bil Plat­for­mu ve Av­ru­pa Su Da­ya­nış­ma­sı or­tak­lı­ğı ile “Su, Ya­şam ve Sür­dü­rü­le­bi­lir Kal­kın­ma” ko­nu­lu ulu­sal film ya­rış­ma­sı dü­zen­len­di.VTR Araş­tır­ma Ya­pım Yö­ne­tim yü­rü­tü­cü­lü­ğün­de; Tür­ki­ye Ye­rel Gün­dem 21 Prog­ra­mı, Ha­bi­tat İçin Genç­lik Der­ne­ği, Ba­bil Plat­for­mu ve Av­ru­pa Su Da­ya­nış­ma­sı or­tak­lı­ğı ile “Su, Ya­şam ve Sür­dü­rü­le­bi­lir Kal­kın­ma” ko­nu­lu ulu­sal film ya­rış­ma­sı dü­zen­len­di. 1 Ocak 2005’ten son­ra çe­ki­len film­le­rin yö­net­men­len­le­ri­nin ka­tı­la­ca­ğı ya­rış­ma 3 ka­te­go­ri­de dü­zen­le­ne­cek. Her­ke­se açık ola­cak et­kin­li­ğe son ka­tı­lım ta­ri­hi 15 Ka­sım. Ya­rış­ma­ya ka­tıl­mak is­te­yen­ler, eser­le­ri­ni ve il­gi­li bel­ge­le­ri “Or­han Er­sek So­kak 66/2 Teş­vi­ki­ye, İs­tan­bul” ad­re­si­ne gön­de­re­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT