BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kim ek­sik oy­na­dı?

Kim ek­sik oy­na­dı?

Ma­çın so­nu­cu­nu bir ke­na­ra bı­ra­ka­lım. Çün­kü son yıl­lar­da fut­bol adı­na bu ka­dar tu­haf­lı­ğın, ga­rip­li­ğin ve hem ta­kım, hem de fer­den yan­lış­la­rın ya­pıl­dı­ğı ben­ze­ri bir mü­sa­ba­ka pek ha­tı­rım­da dur­mu­yor.Ma­çın so­nu­cu­nu bir ke­na­ra bı­ra­ka­lım. Çün­kü son yıl­lar­da fut­bol adı­na bu ka­dar tu­haf­lı­ğın, ga­rip­li­ğin ve hem ta­kım, hem de fer­den yan­lış­la­rın ya­pıl­dı­ğı ben­ze­ri bir mü­sa­ba­ka pek ha­tı­rım­da dur­mu­yor. Es­ki­şe­hir, Ara­go­nes‘in ye­ni ica­dı sağ ön ka­nat­sız oyun for­mü­lü­nü Bü­lent Ko­ca­bey, Mu­rat ve Pol­jak‘la ala­bil­di­ği­ne bo­zar­ken, go­lü F.Bah­çe at­tı. Son­ra Es­ki­şe­hirs­por, son­ra Müf­tü­oğ­lu‘nun yüz­de yüz doğ­ru ka­ra­rıy­la pe­nal­tı ve kır­mı­zı kart, ve de Vol­kan-Edu or­tak­la­şa ik­ram... Maç bu ka­dar az gol­le bi­tiş dü­dü­ğü duy­duy­sa bun­da Güi­za’nın ina­nıl­maz be­ce­rik­siz­li­ği ile You­la‘nın ego­iz­mi ya­tı­yor­du. Ya­ni bu yan­lış­lar ya­pıl­ma­sa idi doğ­ru­lar­la ne­re­dey­se bir hent­bol ma­çı sko­ru­na ta­nık ola­bi­lir­dik. Rı­za Ho­ca, ka­le­ci­si atıl­dık­tan son­ra ile­ri ucun­da­ki iki oyun­cu­yu al­ma­yıp ma­çı ala­bil­di­ği­ne ris­ke at­tı ama F.Bah­çe’nin or­ta sa­ha­sı ne top­la, ne top­suz, ne de pas­la alan ge­çe­me­di­ği için bu kah­ra­man­lı­ğı­nın be­de­li­ni de öde­me­di di­ye­bi­li­riz. Bu­na kar­şı­lık F.Bah­çe Mal­do­na­do‘yu oyun­da tu­tup, ra­kip 10 ki­şi kal­dık­tan son­ra sa­de­ce Sel­çuk‘lu ama or­ta sa­ha­sı öne doğ­ru tak­vi­ye dön­müş bir ta­kım gö­rün­tü­sü­ne git­me­di. Ara­go­nes bu­nu ne­den yap­ma­dı bi­le­mem ama ben­ce Es­ki­şe­hirs­por’un ris­ki­ne prim ta­nı­yan ha­ta buy­du. Ma­çın da­ha yük­sek ra­kam­lı bir gol dü­el­lo­su şek­lin­de geç­me­yi­şin­de tah­mi­nim o ki, ya­zan­lar, ko­nu­şan­lar ka­le­ci­le­re bü­yük pay ayı­ra­cak­lar­dır. Ben­ce yan­lış ya­par­lar. Yu­ka­rı­da da de­ğin­di­ğim gi­bi pa­yın bü­yü­ğü­nü kur­ta­ran­la­ra de­ğil, ata­ma­yan­la­ra ayır­mak ge­re­kir. F.Bah­çe’nin böy­le bir or­ta alan fel­se­fe­siy­le, ya­ni ne aya­ğa, ne ko­şu yo­lu­na pas ya­pa­ma­yan, ra­ki­bi kar­şı­la­ya­ma­yan, öne ham­le za­fi­ye­ti çe­ken bir or­ta sa­ha ile ne li­gin ge­ri ka­lan kıs­mı­nı, ne de Av­ru­pa ku­pa­la­rı­nı sağ­lık­lı yü­rü­te­bi­le­ce­ği­ni söy­le­ye­me­yiz. Za­ten ge­çen haf­ta­ki Bur­sa ga­li­bi­ye­tin­den son­ra­ki ya­zım­da, “Bu skor sa­kın kim­se­yi al­dat­ma­sın” de­miş­tim. He­le he­le Se­mih‘i ade­ta bu­na­lım içi­ne sü­rük­le­yen bu gö­rev, da­ha ne ka­dar sü­rer onu da bil­mi­yo­ruz. Es­ki­şe­hirs­por’a ge­lin­ce İkin­ci Lig’den kal­ma oyun­cu­la­rı­na ek­le­di­ği az sa­yı­da­ki Bi­rin­ci Lig mal­ze­me­si ile, çok es­ki Bi­rin­ci Lig ta­kı­mın­dan da­ha iyi bir fut­bol top­lu­lu­ğu ol­du­ğu­nu yi­ne gör­dük. Ya en önem­li me­se­le ne di­ye so­ra­cak olur­sa­nız, Ro­ber­to Car­los‘un ken­di ka­le­si­ne at­tı­ğı ka­fa en az 20 san­tim gol ol­duk­tan son­ra Vol­kan ta­ra­fın­dan çı­ka­rıl­dı. Vuc­ko ise ye­di­ği hal­tı, top gol ol­ma­dan te­miz­le­di. Ora­da­ki yar­dım­cı iki po­zis­yon­da da ay­nı ka­ra­rı ve­ri­yor­sa bay­ra­ğı be­nim ya­nı­ma ge­tir­sin.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT