BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Bütün kadın programları kaldırılmalı

Bütün kadın programları kaldırılmalı

Ev ka­dın­la­rı­na yö­ne­lik p­rog­ram­la­rın, e­ği­ti­ci muh-tevadan yok­sun ol­du­ğu, bu tür p­rog­ram­la­rın ta­ma­men ya­yın­dan kal­dı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği sa­vu­nul­du.Çu­ku­ro­va Üni­ver­si­te­si Ka­dın So­run­la­rı Araş­tır­ma ve Uy­gu­la­ma Mer­ke­zi Mü­dü­rü Prof. Dr. Gül­se­ren Ağ­rı­dağ, hiç­bir derinliği ve an­la­mı ol­ma­dı­ğı­nı ile­ri sür­dü­ğü sa­bah prog­ram­la­rı­nın ka­dın­la­rı olum­suz yön­de et­ki­le­di­ği­ni söy­le­di. Gü­nü­müz­de he­men her te­le­viz­yon ka­na­lın­da “çöp­ça­tan” ve “ka­dı­na yö­ne­lik şid­de­ti” içe­ren prog­ram­la­rın ya­yım­lan­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Ağ­rı­dağ, şun­la­rı di­le ge­tir­di: “Te­le­fon­da ko­nuş­tu­rup, stüd­yo­da yüz yü­ze ge­ti­rip, hat­ta ev­len­di­ri­yor­lar. Böy­le bir iliş­ki mo­de­li yok. Amaç­sız prog­ram­la­rın ya­yın sa­ati­ni azalt­mak so­ru­nu çöz­mez, ta­ma­men kal­dı­rıl­ma­lı. Bun­la­rın ye­ri­ne ka­dın­la­rı­mı­zı bil­gi­len­di­ri­ci eği­tim­le­ri­ne ve ge­li­şim­le­ri­ne kat­kı sağ­la­ya­cak prog­ram­la­ra yer ve­ril­me­li.” ÖZ­GÜ­VEN KAY­BI­NA UĞ­RU­YOR AK Par­ti Ada­na Mil­let­ve­ki­li Fa­toş Gür­kan ise “Da­ha ön­ce­ki ça­ba­la­rı­mız so­nu­cu prog­ram­lar­da bir azal­ma ol­du an­cak şim­di de ‘kıs­met’ prog­ram­la­rı çık­tı” di­ye ko­nuş­tu. CHP Ada­na Mil­let­ve­ki­li Ne­vin Ga­ye Er­ba­tur da şun­la­rı ifa­de et­ti: “Bu prog­ram­lar­da ka­dın­lar, güç­süz, top­lum­da ken­di is­te­dik­le­ri­ni ya­pa­ma­yan ezi­len, er­kek­ten şid­det gö­ren ki­şi­ler ola­rak gös­te­ri­li­yor. Ev ha­nım­la­rı ezi­len, da­yak yi­yen ka­dın­la­rı gör­dük­çe öz gü­ven kay­bı­na uğ­ru­yor. Bun­lar ye­ri­ne eği­ti­ci prog­ram­lar ya­pıl­ma­lı.”
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT