BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Mü­ca­de­le­miz sa­de­ce dağ­da olan­lar­la de­ğil

Mü­ca­de­le­miz sa­de­ce dağ­da olan­lar­la de­ğil

Tür­ki­ye’nin da­ğa çık­mış bir avuç eş­kı­ya ile uğ­raş­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Ba­kan Çi­çek, “Te­rö­rün ar­ka­sın­da­ki ulus­la­ra­ra­sı güç­ler­le, ye­di dü­vel­le mü­ca­dele edi­yo­ruz” de­diTür­ki­ye’nin da­ğa çık­mış bir avuç eş­kı­ya ile uğ­raş­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Ba­kan Çi­çek, “Te­rö­rün ar­ka­sın­da­ki ulus­la­ra­ra­sı güç­ler­le, ye­di dü­vel­le mü­ca­dele edi­yo­ruz” de­di > Der­ya Ye­tim AMAS­YA İHA Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ce­mil Çi­çek, “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti da­ğa çık­mış bir avuç eş­kı­ya ile de­ğil onun ar­ka­sın­da­ki ulus­la­ra­ra­sı güç­ler­le, ye­di dü­vel­le mü­ca­de­le edi­yor bu­nun iyi bi­lin­me­si la­zım” de­di. Amas­ya’nın Mer­zi­fon il­çe­si­ne ge­len Çi­çek, Top­lu Ko­nut İda­re­si (TO­Kİ) ta­ra­fın­dan Tra­fo Ma­hal­le­si’nde yap­tı­rı­lan 526 ko­nu­tun anah­tar tes­li­mi, TO­Kİ İl­köğ­re­tim Oku­lu, ca­mi­si ve alış­ve­riş mer­ke­zi­nin açı­lış tö­re­ni­ne ka­tıl­dı. Ko­nuş­ma­sın­da Tür­ki­ye’nin te­rö­re kar­şı ver­di­ği mü­ca­de­le­yi an­la­tan Ba­kan Çi­çek, “Tür­ki­ye ge­liş­tik­çe, güç­len­dik­çe bir kı­sım ulus­la­ra­ra­sı güç­le­rin he­sa­bı, den­ge­si bo­zu­lu­yor. Den­ge­si bo­zu­lan­lar ­da Tür­ki­ye’nin iler­le­me­si­ni na­sıl dur­du­ra­bi­le­cek­le­ri­ni dü­şü­nü­yor­lar” de­di. T ÜRK VATANDAŞI DEĞİLLER “Te­rör yo­luy­la bir ül­ke­yi is­tik­rar­sız kı­la­bi­lir­si­niz, hu­zur­suz­luk olan yer­de ge­liş­me ol­maz” di­yen Çi­çek şöy­le de­vam et­ti: “Tür­ki­ye’de te­rör de­ni­len ol­gu sa­de­ce bir avuç kan­dı­rıl­mış, da­ğa çık­mış in­san­lar­dan iba­ret de­ğil. Onun ar­ka­sın­da ulus­la­ra­ra­sı güç­ler var, bey­nel­mi­lel güç­ler var. Biz bun­la­rın kim ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz ve Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti da­ğa çık­mış bir avuç eş­kı­ya ile de­ğil, onun ar­ka­sın­da­ki ulus­la­ra­ra­sı, ta­bi­ri ca­iz­se ye­di dü­vel­le mü­ca­de­le edi­yor, bu­nun iyi bi­lin­me­si la­zım.” Te­rör ör­gü­tü men­sup­la­rı­nın bü­yük ço­ğun­lu­ğu­nun Türk va­tan­da­şı ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Ba­kan Çi­çek, “Bu­gün bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü­nün 3’te 1’i Türk va­tan­da­şı de­ğil. Ki­mi sün­net­li, ki­mi sün­net­siz, ki­mi Su­ri­ye­li, ki­mi Av­ru­pa’dan gel­miş, ki­mi Irak­lı. Ki­mi de Tür­ki­ye’den kan­dı­rıl­mış in­san­lar­la be­ra­ber bey­nel­mi­lel güç­ler” di­ye ko­nuş­tu. 1 TRİL­YON DO­LAR­LIK KA­YIP Te­rö­rün Tür­ki­ye’ye kay­bet­tir­dik­le­ri­ni an­la­tan Ba­kan Çi­çek, “Sırf te­rör se­be­biy­le Tür­ki­ye’nin he­sap­la­na­bi­lir kay­bı as­ga­ri 300 mil­yar do­lar­dır. Za­ra­rı­mız he­sap­la­na­ma­yan ra­kam­lar­la 1 tril­yon do­la­ra ka­dar çı­kı­yor. Eğer Tür­ki­ye bu te­rör be­la­sıy­la kar­şı kar­şı­ya ol­ma­say­dı, Tür­ki­ye 10 ta­ne GAP pro­je­si­ni şim­di­ye ka­dar çok­tan bi­tir­miş olur­du.”
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT