BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İstanbul’un huzurunu kimseye bozdurtmayız

İstanbul’un huzurunu kimseye bozdurtmayız

Va­li Gü­ler, bir si­ya­si par­ti­nin şe­hir­de­ki ey­lem­le­ri­ne ço­cuk­la­rı da alet et­ti­ği­ni ifa­de ede­rek, “İs­tan­bul’da hu­zur ve asa­yi­şin bo­zul­ma­sı­na yö­ne­lik hiç­bir ey­le­me fır­sat ve­ril­me­ye­cek” de­di> Ad­nan Su­lar İS­TAN­BUL (İHA) GÜVENLİK GÜÇLERİNE YARDIM EDİN Güler, “ İstanbulluları şehrin huzurunun sağlanmasında ve asayiş konusunda hassasiyet içinde olmaya ve güvenlik güçlerine yardıma davet ediyorum. Polisle karşı karşıya gelmek kimseye fayda vermez” dedi. İs­tan­bul Va­li­si Mu­am­mer Gü­ler, Tak­sim’de otur­ma ey­le­mi yap­ma­ya ha­zır­la­nan ve bu yön­de da­ğı­tı­lan bil­di­ri­ler­le hal­kı ey­le­me da­vet eden DTP’li­le­re izin ve­ril­me­ye­ce­ği­ni be­lir­te­rek, “İs­tan­bul’da hu­zur ve asa­yi­şin bo­zul­ma­sı­na yö­ne­lik hiç­bir ey­le­me fır­sat ve­ril­me­ye­cek” de­di. İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü’nde ko­nuy­la il­gi­li açık­la­ma ya­pan Va­li Mu­am­mer Gü­ler, “Bir si­ya­si par­ti ve ba­zı ör­güt­le­rin ya­yın­la­dık­la­rı bil­di­ri­ler­de ve­ya in­ter­net si­te­le­rin­de yer alan ha­ber­ler­de Tak­sim’de ka­nun­suz bir ey­lem için kit­le­ler teş­vik edil­mek­te­dir. Ka­nun­suz bir top­lan­tı ola­ca­ğı­nı ifa­de et­mek is­ti­yo­rum. İl­gi­li par­ti­ye de böy­le bir top­lan­tı­nın ka­nun­suz ola­ca­ğı teb­liğ edil­miş­tir. Ben de böy­le bir ka­nun­suz top­lan­tı için ya­pı­lan çağ­rı­la­ra alet olun­ma­ma­sı­nı özel­lik­le be­lir­ti­yo­rum” de­di. Son gün­ler­de yur­dun bir­çok ye­rin­de de ar­tan öl­çü­de kit­le­le­ri gü­ven­lik güç­le­riy­le kar­şı kar­şı­ya ge­tir­me, et­nik bir ça­tış­ma­nın te­me­li­ni oluş­tur­ma, dev­le­ti zo­ra sok­ma­ya yö­ne­lik bir ara­yış ol­du­ğu­nu be­lir­ten Va­li Gü­ler, son 20 gün içe­ri­sin­de mey­da­na ge­len araç yak­ma ve mo­lo­tof­kok­teyl­li ey­lem­le il­gi­li 100’e ya­kın ki­şi­nin gö­zal­tı­na alın­dı­ğı­nı, bun­lar­dan 40’ının da tu­tuk­lan­dı­ğı­nı açık­la­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT