BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Fut­bol­cu­nun kar­de­şi­ne k­re­dİ kar­tı tuzağı

Fut­bol­cu­nun kar­de­şi­ne k­re­dİ kar­tı tuzağı

Trabzonspor’un ünlü futbolcusu Serkan Balcı’nın kardeşi kredi kartından 160 bin YTL çekilerek dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu. 5 kişi gözaltına alındı.Trabzonspor’un ünlü futbolcusu Serkan Balcı’nın kardeşi kredi kartından 160 bin YTL çekilerek dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu. 5 kişi gözaltına alındı. Trab­zons­por­lu fut­bol­cu Ser­kan Bal­cı’nın üni­ver­si­te öğ­ren­ci­si kar­de­şi Ser­hat Bal­cı, İz­mir Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­ne baş­vu­ra­rak, eğ­len­mek için Bas­ma­ne sem­tin­de­ki bir ge­ce ku­lü­bü­ne git­ti­ği­ni, he­sa­bı kre­di kart­la­rı ile öde­yip geç sa­at­ler­de ay­rıl­dı­ğı­nı, sa­bah evin­de uyan­dı­ğın­da kre­di kart­la­rı­nın cüz­da­nın­da ol­ma­dı­ğı­nı gör­dü­ğü­nü bil­dir­di. Bu­nun üze­ri­ne ban­ka gö­rev­li­le­ri ile gö­rüş­tü­ğü­nü be­lir­ten Ser­hat Bal­cı, kre­di kart­la­rı­nın he­sap­la­rın­dan 160 bin YTL çe­kil­di­ği­ni öğ­ren­di­ği­ni, kart­la­rı­nı kul­la­nan ki­şi­le­rin bu­lun­ma­sı­nı is­te­di. Bu­nun üze­ri­ne ge­ce ku­lü­bü­nün iş­let­me­ci­si İ.M, ka­si­yer M.M, şef gar­son A.K, ça­lı­şan­lar E.H. ve M.İ.M, gö­zal­tı­na alın­dı. Sor­gu­la­nan 5 ki­şi, Bal­cı’nın kre­di kart­la­rı ile pos ci­ha­zın­dan öde­me tah­si­la­tı ve ATM ma­ki­ne­sin­den na­kit pa­ra çek­tik­le­ri­ni ka­bul ede­rek, Bal­cı’nın ge­ce ku­lü­bün­de­ki he­sa­bı­nın 160 bin YTL tut­ma­sı se­be­biy­le bu iş­lem­le­ri ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni ile­ri sür­dü. Zan­lı­lar ad­li­ye­ye sevk edil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT