BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Vi­et­nam’ın baş­ken­ti su­lar al­tın­da: 30 ölü

Vi­et­nam’ın baş­ken­ti su­lar al­tın­da: 30 ölü

Sel su­la­rı al­tın­da ka­lan Vi­et­nam’ın baş­ken­ti Ha­no­i’de en az 30 ki­şi­nin öl­dü­ğü açık­lan­dı.Hanoi’de su seviyesi 1 metre. Sel su­la­rı al­tın­da ka­lan Vi­et­nam’ın baş­ken­ti Ha­no­i’de en az 30 ki­şi­nin öl­dü­ğü açık­lan­dı. Yet­ki­li­ler ya­ğış­la­rın de­vam ede­ce­ği uya­rı­sın­da bu­lu­nur­ken, 1984 yı­lın­dan bu ya­na böl­ge­de et­ki­li olan en ağır sel­de, sa­de­ce Ha­no­i’de ara­la­rın­da 3 oku­la git­me­ye ça­lı­şan ço­cuğun da olduğu 18 ki­şi öl­dü. HAYAT FELÇ OLDU Ha­no­i’de bir­çok ki­şi oto­mo­bil­le­rin­de ve­ya mo­to­sik­let­le­rin­de mah­sur ka­lır­ken, şe­hir­de­ki bul­var­la­rın bü­yük bö­lü­mü, yük­sek­li­ği 1 met­re­yi bu­lan sel su­la­rı­nın al­tın­da kal­dı, şeh­rin ula­şım sis­te­mi felç ol­du. Bu yı­lın ba­şın­dan bu ya­na böl­ge­de et­ki­li olan tay­fun ve sel­ler­de yüz­ler­ce ki­şi ölür­ken, sel ve fır­tı­na mev­si­mi­nin önü­müz­de­ki ay so­na ere­ce­ği kay­de­dil­di. İHA
Kapat
KAPAT