BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kiracılar krize karşı ÜFE İLE KORUNACAK

Kiracılar krize karşı ÜFE İLE KORUNACAK

Ev sa­hip­le­ri­nin evi­ni bo­şalt­tır­mak için baş­vur­duk­la­rı “Oğ­lum otu­ra­cak” gi­bi ba­ha­ne­ler ar­tık ye­ter­li ol­ma­ya­cak. Ta­sa­rı­ya gö­re bu şe­kil­de bo­şal­tı­lan da­ire­ler, 3 yıl sü­rey­le es­ki ki­ra­cı­dan baş­ka­sı­na ki­ra­la­na­ma­ya­cak.ANKARA - Şükran KABAN “OĞ­LUM O­TURA­CAK” BA­HA­NE­LE­Rİ­NE SON Ev sa­hip­le­ri­nin evi­ni bo­şalt­tır­mak için baş­vur­duk­la­rı “Oğ­lum otu­ra­cak” gi­bi ba­ha­ne­ler ar­tık ye­ter­li ol­ma­ya­cak. Ta­sa­rı­ya gö­re bu şe­kil­de bo­şal­tı­lan da­ire­ler, 3 yıl sü­rey­le es­ki ki­ra­cı­dan baş­ka­sı­na ki­ra­la­na­ma­ya­cak. Haya­tın birçok ala­nın­da ye­ni dü­zen­le­me­ler ön­gö­ren Borç­lar Ka­nu­nu ta­sa­rı­sı bu haf­ta TBMM Ada­let Ko­mis­yo­nu’nda gö­rü­şül­me­ye baş­la­nı­yor. Ta­sa­rıy­la ki­ra­cı­la­rı zor du­rum­da bı­ra­kan ve en bü­yük an­laş­maz­lık ne­den­le­rin­den bi­ri olan ki­ra ar­tış­la­rı­na sı­nır­la­ma ge­ti­ri­li­yor. Özel­lik­le kriz or­tam­la­rın­da ev sa­hip­le­ri­nin ki­ra­cı­lar­dan yük­sek ki­ra ar­tı­şı is­te­me­le­ri­nin önü­ne ge­çi­le­rek ki­ra­cı­lar ko­run­muş ola­cak. Ye­ni ya­sal dü­zen­le­me­ye gö­re, ki­ra ar­tış­la­rı bir ön­ce­ki ki­ra yı­lın­da üre­ti­ci fi­yat en­dek­sin­de­ki ar­tış ora­nı­nı ge­çe­me­ye­cek. Beş yıl­dan son­ra ye­ni­le­nen ki­ra söz­leş­me­le­rin­de ve bun­dan son­ra­ki her beş yı­lın so­nun­da, ye­ni ki­ra yı­lın­da uy­gu­la­na­cak ki­ra be­de­li ha­kim ta­ra­fın­dan ÜFE ar­tış ora­nı, ko­nu­tun du­ru­mu ve em­sal ki­ra be­del­le­ri göz önün­de tu­tu­la­rak be­lir­le­ne­bi­le­cek. Ki­ra be­de­li ya­ban­cı bir pa­ra bi­ri­miy­le be­lir­len­miş­se, beş yıl geç­me­dik­çe ki­ra be­de­lin­de de­ği­şik­lik ya­pı­la­ma­ya­cak. Beş yıl geç­tik­ten son­ra ki­ra be­de­li­nin be­lir­len­me­sin­de, ya­ban­cı pa­ra­nın de­ğe­rin­de­ki de­ği­şik­lik­ler de dik­ka­te alı­na­rak em­sal ki­ra be­del­le­ri­ne gö­re gün­cel­le­me ya­pı­la­cak. Ye­ni dü­zen­le­me­ye gö­re, ki­ra­lar pe­şin ola­rak de­ğil otur­duk­tan son­ra öde­ne­cek. Ev ve­ya dük­kan ki­ra­la­nır­ken alı­nan de­po­zi­to­lar en faz­la üç ay­lık ki­ra be­de­li ile sı­nır­lı ola­cak. Gü­ven­ce ola­rak pa­ra ve­ril­me­si ka­rar­laş­tı­rıl­mış­sa ki­ra­cı, ev sa­hi­bi­nin ona­yı ol­mak­sı­zın çe­kil­me­mek üze­re, pa­ra­yı va­de­li bir ta­sar­ruf he­sa­bı­na ya­tı­ra­cak. Gü­ven­ce se­net­le­ri ise ban­ka­ya de­po edi­le­cek. Arı­za­lar­dan kay­nak­la­nan za­ra­rı ev sa­hi­bi öde­ye­cek Ta­sa­rıy­la ge­ti­ri­len bir baş­ka dü­zen­le­me­ye gö­re ki­ra­la­nan bir da­ire­nin son­ra­dan ça­tı­sı­nın ak­ma­sı, su ve elek­trik te­si­sa­tın­da arı­za mey­da­na gel­me­si, ba­ca­sı­nın tüt­me­si gi­bi du­rum­lar­da ki­ra­cı ev sa­hi­bin­den ona­rım ya­pıl­ma­sı­nı ve­ya ki­ra­da in­di­rim ya­pıl­ma­sı­nı ta­lep ede­bi­le­cek. Ki­ra­cı, bu arı­za­dan kay­nak­lı uğ­ra­dı­ğı za­ra­rı ev sa­hi­bin­den ta­lep ede­bi­le­cek. Ki­ra­cı ay­rı­ca ona­rım ya­pı­lın­ca­ya ka­dar ge­çe­cek sü­re için ki­ra be­de­lin­den, or­ta­ya çı­kan ‘ayıp’la oran­tı­lı bir in­di­rim ya­pıl­ma­sı­nı is­te­ye­bi­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT