BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ça­lı­şan ö­zür­lü­le­re ta­yin ve na­kil hak­kı ve­ril­sin

Ça­lı­şan ö­zür­lü­le­re ta­yin ve na­kil hak­kı ve­ril­sin

Sayın Cum­hur­baş­ka­nım, Baş­ba­ka­nım ve il­gi­li Ba­ka­nım;Sayın Cum­hur­baş­ka­nım, Baş­ba­ka­nım ve il­gi­li Ba­ka­nım; Biz­ler ka­mu­ya ait iş yer­le­rin­de ça­lı­şan özür­lü iş­çi­le­riz. 4857 sa­yı­lı ya­sa­ya ta­bi olan biz­le­rin ta­yin ve na­kil hak­kı yok. Bu na­sıl bir ada­let­tir? Çe­şit­li za­man­lar­da ar­ka­daş­lar bu ko­nu­da ses­le­ri­ni du­yur­ma­ya ça­lış­tı­lar, ama kim­se duy­mak is­te­mi­yor ne hik­met­se. Hep AB di­yo­ruz ya, biz­de in­san hak­la­rı, eme­ğe, in­sa­na say­gı yok mu? Bu ko­nu­da çok bü­yük bir boş­luk var. İş­te fır­sat önü­müz­de, çı­ka­ra­lım bu yö­net­me­li­ği. İs­tih­dam ya­sa­sı çık­tı, hâ­lâ yö­net­me­lik yok or­ta­da. Biz de in­san ol­du­ğu­mu­zu, in­san­ca bir ha­yat ol­du­ğu­nu an­la­ya­lım. Ta­le­bi­miz in­san­ca ça­lış­mak, in­san­ca do­laş­mak... Çün­kü bü­yük şe­hir­ler biz­ler için ça­lış­ma de­ğil, tam ölüm şeh­ri; öl­sen so­kak­ta so­ran yok, bu adam kim di­ye... Ser­vis­le işe gi­dip gel­me­si baş­lı ba­şı­na bir prob­lem. Kış da gel­di, ha­yat şart­la­rı da­ha da zor­laş­tı. Özür­lü­le­re ida­ri izin ar­tık çö­züm de­ğil. Çö­züm or­ta­da, “is­te­di­ği­miz il­de ça­lış­mak.” Bu, sı­kın­tı­la­rı­mı­zı en aza, hat­ta sı­fı­ra in­di­re­bi­lir. İs­te­di­ği­miz yer­de olur­sak, kar­da kış­ta yağ­mur­da bir­çok sı­kın­tı­yı ya­şa­ma­yız. So­nuç­ta ka­mu­nun iş­çi­si­yiz, böy­le bir ya­sa ve­ya yö­net­me­lik­le bu sı­kın­tı­mız or­ta­dan kal­dı­rı­la­bi­lir. Ça­lış­ma­ya­lım de­mi­yo­ruz, ça­lı­şa­lım, üre­te­lim; ha bu­ra­da ha baş­ka yer­de, ama is­te­di­ği­miz yer­de... 4857 sa­yı­lı ya­sa­ya ta­bi ola­rak ka­mu­da ça­lı­şan tüm özür­lü­le­ri kap­sa­ya­cak, bu hak­la­rı sağ­la­ya­cak şe­kil­de bir dü­zen­le­me is­ti­yo­ruz. Yi­ne tüm ma­aş, öz­lük hak­la­rı­mız, kad­ro­muz ça­lış­tı­ğı­mız ku­rum­da kal­sın. Kar­da, kış­ta, yağ­mu­ra fır­tı­na­ya ya­ka­lan­ma­dan, bir an ön­ce bu dü­zen­le­me ya­pıl­sın, 3 Ara­lık Dün­ya Özür­lü­ler Gü­nü­ne ye­tiş­ti­ril­sin, bu an­lam­lı gü­nün he­di­ye­si ola­rak bi­ze ve­ril­sin. > Ni­hal Bek­taş Tek maaşlı öğretmen zengin mi sayılıyor? Mil­li E­ği­tim Ba­kan­lı­ğı’na; ­Mil­li E­ği­tim Ba­kan­lı­ğı, o­kul­la­rın­da öğ­re­nim gö­ren öğ­ren­ci­le­re sı­nav­la burs ve­ri­yor ve burs­lu­luk sı­na­vın­da öğ­ret­men ço­cuk­la­rı­na kon­ten­jan a­yı­rı­yor. ­Ben, 23 yıl­lık 1. de­re­ce­den ma­aş al­mak­ta o­lan bir öğ­ret­me­nim. Ço­cu­ğum burs­lu­luk sı­na­vı­na gir­mek is­te­di­ği­ni söy­le­di. O­ku­lu­na mü­ra­ca­at et­ti­ğin­de, ma­aş bord­ro­mu is­te­miş­ler, gön­der­dik. Ma­a­şım ek ders­le bir­lik­te 1.400 YTL O­kul i­da­re­si oğ­lu­ma sı­na­va gi­re­me­ye­ce­ği­ni, zi­ra ge­li­rin ba­kan­lık­ça be­lir­le­nen ki­şi ba­şı­na dü­şen yıl­lık ge­lir mat­ra­hın­dan faz­la ol­du­ğu­nu bil­dir­miş. Ko­nu­yu a­raş­tır­dık, ger­çek­ten doğ­ru. Bu sı­na­va gi­re­bil­mek i­çin, a­i­le­nin yıl­lık ge­li­ri ki­şi ba­şı 5.400 YTL’yi geç­me­me­si ge­re­ki­yor­muş. Bi­zim­ki­si 12x1400= 16.800:3 (ben, e­şim ve oğ­lum)=5.600 YTL ol­du­ğun­dan sı­na­va gi­re­mi­yor. Sa­yın Ba­kan­lık Yet­ki­li­le­ri; 1.Tek ma­aş­lı bir öğ­ret­me­nin ­ço­cu­ğu bi­le bu sı­na­va gi­re­me­di­ği­ne gö­re, ni­çin öğ­ret­men ço­cu­ğu kon­ten­ja­nı a­yı­rı­yor­su­nuz? 2. Mad­di du­rum be­ya­nın­da sa­de­ce a­i­le­nin yıl­lık ge­li­ri so­ru­lu­yor, oy­sa­ki bi­zim gi­bi bord­ro­lu ol­ma­dı­ğın­dan, ay­lık ge­li­ri net o­la­rak gö­rül­me­yen, an­cak bin­ler­ce dö­nüm a­ra­zi­si o­lan, 5-10 a­det da­i­re­si vs. o­lan­la­rın ço­cu­ğu bu sı­na­va pe­ka­la gi­re­bi­li­yor. 3. Ev sa­hi­bi­min be­nim bil­di­ğim 4 da­i­re­si var ve ben 400 YTL ki­ray­la e­vin­de o­tu­ru­yo­rum, o­nun ço­cu­ğu sı­na­va gi­re­bi­li­yor be­nim ço­cu­ğum “zen­gin sa­yıl­dı­ğı­mız­dan”(!!!) gi­re­mi­yor. De­mek ki ben ki­ray­la e­vin­de o­tur­du­ğum 4 da­i­re­si o­lan ev sa­hi­bim­den zen­gin­mi­şim.!! Do­la­yı­sıy­la mad­di du­rum be­ya­nın­da, ge­lir­le bir­lik­te, hat­ta ge­lir­den faz­la, a­i­le­nin sa­hip ol­du­ğu gay­ri­men­ku­le de bak­mak ge­rek­mez mi? > H. A­car TOKİ, krize özel “yarım taksit”i tüm Türkiye’ye yayamaz mı? Baş­ba­kan­lık Top­lu Ko­nut İda­re­si’nin (TO­Kİ), İs­tan­bul, Ga­zi­os­man­pa­şa’da in­şa edip sa­tı­şa arz et­ti­ği Av­ru­pa Ko­nut­la­rı Pro­je­si’nin, 9 Ekim’de baş­la­yan be­şin­ci ar­zın­da da ‘ya­rım tak­sit’ yön­te­mi­nin uy­gu­lan­ma­ya baş­lan­dı­ğı­nı ga­ze­te­ler­de oku­duk. Ka­ra­rın, TO­Kİ’nin bü­tün Tür­ki­ye sat­hın­da de­vam eden in­şa­at­la­rı için de ge­çer­li ol­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz. Dün­ya pi­ya­sa­la­rın­da­ki kriz­den bir­lik­te et­ki­len­di­ği­miz için, TO­Kİ’nin, ya­rım tak­sit im­kâ­nı­nı, bü­tün yurt ça­pın­da da yay­gın­laş­tır­ma­sı­nı ar­zu edi­yo­ruz. Bu ve­si­le ile, Kır­şe­hir Ka­man TO­Kİ ev­le­ri­nin, ne za­man ve­ri­le­ce­ği­nin de açık­lan­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz. > Bir grup va­tan­daş
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT