BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şekeri alınca taşı bıraktılar

Şekeri alınca taşı bıraktılar

Ço­cuk­lar, po­li­sin ik­ra­mın­dan ala­bil­mek için bir­bir­le­riy­le ya­rış­tı. Pan­ze­rin üze­rin­e de çı­kan mi­nik­ler, ‘Çe­vik Kuv­ve­t’ ekipleriyle oyun­lar oy­na­dı, onların şapkasını giydi.PAN­ZER ÜZE­RİN­DE OYUN OY­NA­DI­LAR Ço­cuk­lar, po­li­sin ik­ra­mın­dan ala­bil­mek için bir­bir­le­riy­le ya­rış­tı. Pan­ze­rin üze­rin­e de çı­kan mi­nik­ler, ‘Çe­vik Kuv­ve­t’ ekipleriyle oyun­lar oy­na­dı, onların şapkasını giydi. DTP’nin ba­sın a­çık­la­ma­sı ya­pan g­ru­bun­da bu­lu­nan ço­cuk­lar, ken­di­le­ri­ne şe­ker da­ğı­tan po­lis­le­re sı­cak il­gi gös­ter­di. > So­ner Ka­ra­baş DE­NİZ­Lİ İHA De­mok­ra­tik Top­lum Par­ti­si (DTP) De­niz­li İl Baş­kan­lı­ğı’nın dü­zen­le­di­ği ba­sın açık­la­ma­sın­da, po­lis­ler ço­cuk­la­ra şe­ker ve çi­ko­la­ta da­ğıt­tı. Olay­sız ge­çen açık­la­ma­da, po­li­sin ço­cuk­la­ra “biz si­ze şe­ker ik­ram et­tik, siz bi­ze ne ik­ram ede­cek­si­niz?” de­me­si üze­ri­ne, ço­cuk­lar­dan bi­ri “taş” ce­va­bı­nı ver­di. Şe­ker ve çi­ko­la­ta­lar­dan ala­bil­mek için bir­bir­le­riy­le ya­rı­şan ço­cuk­lar, po­li­sin gaz ta­ban­ca­sı ve si­lah­la­rı­nı in­ce­le­di. Pan­ze­re bin­di­ri­len ço­cuk­lar uzun sü­re po­lis­ler­le va­kit ge­çir­di. Ço­cuk­lar, ro­bo­kop el­bi­se­si giy­me­ye ça­lı­şan po­lis­le­re de za­man za­man yar­dım et­ti. Po­lis me­mur­la­rı da­ha son­ra ço­cuk­lar­dan, çay ve su ik­ra­mı sö­zü al­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT