BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > A­vu­kat­lı­ğı­nız­da ­ka­çak­çı­la­rı mı ­sa­vun­du­nuz!

A­vu­kat­lı­ğı­nız­da ­ka­çak­çı­la­rı mı ­sa­vun­du­nuz!

AK Par­ti Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Den­gir Mir Meh­met Fı­rat, dün AK Par­ti Yü­re­ğir İl­çe Kong­re­si’ne ka­tıl­dı.AK Par­ti Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Den­gir Mir Meh­met Fı­rat, CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal’a ses­le­ne­rek, “A­vu­kat­lı­ğı­nız­da sa­kın o­la ka­çak­çı­la­rı sa­vun­muş ol­ma­ya­sı­nız?”de­di > ­Fa­tih Ke­çe - Yu­suf Ko­yun A­DA­NA İ­HA AK Par­ti Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Den­gir Mir Meh­met Fı­rat, CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal’a, “A­vu­kat­lık yap­tı­ğı­nız dö­nem­de ka­çak­çı­la­rı mı sa­vun­du­nuz?” di­ye sor­du. AK Par­ti Yü­re­ğir İl­çe Kong­re­si’n­de ko­nu­şan Fı­rat, Bay­kal’a yük­len­di. Bü­tün ıs­rar­la­rı­na rağ­men Bay­kal’ın ken­di­si­ne ce­vap ver­me­di­ği­ni be­lir­ten Fı­rat, “A­ca­ba, Bay­kal’ın ku­la­ğı mı duy­mu­yor? Avukatlığınızda ne ka­dar ver­gi be­ya­nın­da bu­lun­du­nuz? Bu dö­nem­de kim­le­ri sa­vun­du­nuz? Sa­kın o­la ka­çak­çı­la­rı sa­vun­muş ol­ma­ya­sı­nız? Böy­le bir şey ya­pa­ca­ğı­na i­nan­mı­yo­rum a­ma an­la­tı­yor­lar. El­ma­lı Ha­zi­ne­sini ka­çı­ran­lar var­mış, tu­tuk­lan­mış­lar. On­la­rın da­va­sı­nı al­dı­ğı­na i­nan­mı­yo­rum. Çün­kü a­na mu­ha­le­fet li­de­ri po­zis­yo­nun­da o­lan bir ki­şi­nin bu ne­vi kir­li da­va­la­ra gir­me­ye­ce­ği ka­na­a­tin­de­yim” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT