BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tak­sim’de ger­gin pa­zar

Tak­sim’de ger­gin pa­zar

DTP’nin Di­yar­ba­kır’da dü­zen­le­di­ği otur­ma ey­le­mi­nin bir ben­ze­ri­ni Tak­sim’de ya­pa­ca­ğı­nı du­yur­ma­sı, em­ni­yet güç­le­ri­ni ha­re­ke­te ge­çir­di.DTP’nin Di­yar­ba­kır’da dü­zen­le­di­ği otur­ma ey­le­mi­nin bir ben­ze­ri­ni Tak­sim’de ya­pa­ca­ğı­nı du­yur­ma­sı, em­ni­yet güç­le­ri­ni ha­re­ke­te ge­çir­di. Po­lis böl­ge­de yo­ğun gü­ven­lik ted­bir­le­ri al­dı. Tak­sim’e git­mek üze­re yo­la çı­kan 2 ser­vis mi­ni­bü­sü dur­du­rul­du. Araç­ta­ki ba­zı gös­te­ri­ci­ler gö­zal­tı­na alın­dı. Tar­la­ba­şı Sa­kı­za­ğa­cı Cad­de­si’nde top­la­nan gru­ba ise po­lis, göz ya­şar­tı­cı gaz­lar­la mü­da­ha­le­de bu­lun­du. Ara so­kak­la­ra da­ğı­lan grup­tan ba­zı ki­şi­ler gö­zal­tı­na alın­dı. Er­han Yıl­maz İS­TAN­BUL İHA
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT