BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > gün 24 saat

gün 24 saat

Rus­ya Li­gi’nin 27. haf­ta­sın­da li­der Ru­bin Ka­zan dep­las­man­da Sa­turn’ü 2-1 ye­ne­rek, li­gin bi­ti­mi­ne 3 haf­ta kala şam­pi­yon­lu­ğu­nu ilan et­ti. Ka­zan’ın gol­le­ri­ni 75’de Ada­mov ve 89’da Mi­lo­se­vic atar­ken, Sa­turn’ün tek sa­yı­sı 80’de Ne­mov’dan gel­di. Oyu­na 84. da­ki­ka­da gi­ren Ha­san Kab­ze, Mi­lo­se­vic’in at­tı­ğı gol­de asis­ti yap­tı. Gök­de­niz Ka­ra­de­niz ise ma­ça ilk 11’de baş­lar­ken, 69’da ye­ri­ni Ada­mov’a bı­rak­tı.Ru­bin Ka­zan şam­pi­yon Rus­ya Li­gi’nin 27. haf­ta­sın­da li­der Ru­bin Ka­zan dep­las­man­da Sa­turn’ü 2-1 ye­ne­rek, li­gin bi­ti­mi­ne 3 haf­ta kala şam­pi­yon­lu­ğu­nu ilan et­ti. Ka­zan’ın gol­le­ri­ni 75’de Ada­mov ve 89’da Mi­lo­se­vic atar­ken, Sa­turn’ün tek sa­yı­sı 80’de Ne­mov’dan gel­di. Oyu­na 84. da­ki­ka­da gi­ren Ha­san Kab­ze, Mi­lo­se­vic’in at­tı­ğı gol­de asis­ti yap­tı. Gök­de­niz Ka­ra­de­niz ise ma­ça ilk 11’de baş­lar­ken, 69’da ye­ri­ni Ada­mov’a bı­rak­tı. Cim­bom pod­yum­da ­Su­per­le­a­gu­e For­mu­la’nın be­şin­ci a­ya­ğın­da, G.Sa­ray ilk ya­rış­ta ü­çün­cü o­la­rak pod­yu­ma çık­tı. Val­le­lun­ga Pis­ti’nin ev sa­hip­li­ği yap­tı­ğı ya­rış­la­rın il­kin­de G.Sa­ray pi­lo­tu A­les­sand­ro Pi­er Gu­i­di ü­çün­cü­lük el­de et­ti. Gu­i­di, i­kin­ci ya­rış­ta fi­ni­şe 4 tur ka­la Tot­ten­ham Hots­pur ve O­lim­pi­a­kos pi­lo­tu­nun çar­pış­ma­sıy­la ya­şa­nan kar­ga­şa­dan ka­ça­ma­dı ve ya­rış dı­şı kal­dı. 6 a­yak­tan o­lu­şan Su­per­le­a­gu­e For­mu­la’nın son ya­rı­şı ön­ce­si G.Sa­ray 236 pu­an­la 7. sı­ra­ya yer­leş­ti. Hi­da­yet 21, Meh­met 9 Hi­da­yet Tür­koğ­lu’nun for­ma­sı­nı giy­di­ği Or­lan­do Ma­gic, Sac­ra­men­to Kings’i 121-103 ye­ner­ken, Hi­da­yet 21 sa­yı kay­det­ti. Utah Jazz’ın Clip­pers’ı 101-79 mağ­lup et­ti­ği maç­ta ise Meh­met Okur 9 sa­yı üret­ti. NBA’de top­lu so­nuç­lar: Char­lot­te-Mia­mi: 100-87, In­di­ana-Bos­ton: 95-79, Det­ro­it-Wi­zards: 117-109, New Jer­sey-War­ri­ors: 97-105, Min­ne­so­ta-Dal­las: 85-95, New Or­le­ans-Cle­ve­land: 104-92, Bulls-Memp­his: 96-86, Ho­us­ton-Ok­la­ho­ma: 89-77, Mil­wa­uke­e-To­ron­to: 87-91, Den­ver-La­kers: 97-104, Phoe­nix-Port­land: 107-96. Os­man Öz­de­mir bı­rak­tı Ha­cet­te­pe Tek­nik Di­rek­tö­rü Os­man Öz­de­mir gö­re­vi­ni bı­rak­tı­ğı­nı açık­la­dı. Öz­de­mir, dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da, Lig A’dan bu ya­na Ha­cet­te­pe’de ba­şa­rı­lı bir per­for­mans or­ta­ya koy­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Ya­şa­nan ba­şa­rı­sız­lık­lar, ta­kım­la ara­mız­da olu­şan tı­ka­nık­lı­ğın aşı­la­bil­me­si için be­ni gö­re­vi bı­rak­ma nok­ta­sı­na ge­tir­di” de­di. Özdemir’in yerine Mesut Demiroviç’in adı geçiyor. Ke­pez “Trak­tör” al­dı Be­ko Bas­ket­bol Li­gi’nde mü­ca­de­le eden Ke­pez Be­le­di­yes­por, 7 yıl NBA’de oy­na­yan “Trak­tör” la­kap­lı Ro­bert Tray­lor’ı trans­fer et­ti. Ke­pez Be­le­di­yes­por Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ka­dir Al­kış, 438 NBA kar­şı­laş­ma­sın­da oy­na­yan Ro­bert Tray­lor ile bir yıl­lık söz­leş­me im­za­la­dık­la­rı­nı ve spor­cu­nun An­tal­ya’ya ge­le­rek, sağ­lık kon­tro­lün­den geç­ti­ği­ni bil­dir­di. Baş­kan tri­bün­den düş­tü TFF 2. Lig 1. Grup’ta Bo­zü­yüks­por-Ga­zi­os­man­pa­şas­por ma­çın­da şe­ref tri­bü­nün­de çı­kan ar­be­de­de iki met­re yük­sek­lik­ten dü­şen Bo­zü­yük Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ah­met Ber­be­roğ­lu ha­fif şe­kil­de ya­ra­lan­dı. Ber­be­roğ­lu, te­da­vi­si­nin ar­dın­dan ma­çı iz­le­mek için şe­ref tri­bü­nün­de­ki ye­ri­ni al­dı. Ali Yal­çın ve­da et­ti De­niz­lis­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Ali Yal­çın, gö­re­vin­den is­ti­fa et­ti­ği­ni açık­la­dı. Yal­çın, “Son haf­ta­lar­da al­dı­ğı­mız mağ­lu­bi­yet­ler, he­le he­le Si­vas ma­çın­da al­dı­ğı­mız bu ye­nil­gi, ver­di­ği­miz po­zis­yon­lar be­ni çok de­rin­den ya­ra­la­dı” de­di. Ken­di­si­ne sa­hip çı­kan De­niz­li ca­mi­ası­na te­şek­kür eden Yal­çın, “Ye­ni bir he­ye­can, ye­ni bir ak­ti­vi­te gel­me­si için de ca­nım ka­dar sev­di­ğim De­niz­lis­po­rum­dan is­ti­fa edi­yo­rum. İn­şal­lah ha­yır­lı­sı olur” di­ye ko­nuş­tu. Yazıcı ve LASSA’nın yılı Ar­kas O­to­mo­tiv Tür­ki­ye Ral­li Şam­pi­yo­na­sı’nın 6. ve son a­ya­ğı o­lan Ford O­to­san 26. Ko­ca­e­li Ral­li­si dün ya­pı­lan ya­rış­lar­la ta­mam­lan­dı. LAS­SA ta­kı­mın­dan Ser­kan Ya­zı­cı­-E­ge­men Er­türk i­ki­li­si se­zo­nu şam­pi­yon­luk­la nok­ta­lar­ken, ö­zel e­tap­la­rın il­ki­ni de ilk sı­ra­da bi­tir­di. Fe­ner Baş­kent’te da­ğıl­dı A­ro­ma Ba­yan­lar Vo­ley­bol Li­gi’n­de Türk Te­le­kom, F.Bah­çe’yi 25-19, 25-18, 26-28 ve 25-19’luk set­ler­le 3-1 mağ­lup et­ti. Gü­nün di­ğer maç­la­rın­da i­se şu so­nuç­lar a­lın­dı: Be­şik­taş-­Kar­şı­ya­ka: 3-0, G.Sa­ray-­Ga­zi Ü­ni­ver­si­te­si: 3-2, E­reğ­li Be­le­di­ye-­Ni­lü­fer Be­le­di­ye: 3-0.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT