BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ar­da’nın ö­lü­sü yet­ti

Ar­da’nın ö­lü­sü yet­ti

Ar­da‘nın ö­lü­sü yet­ti der­ken, G.An­teps­por’u kü­çüm­se­ye­rek de­ğil, pu­a­nın kay­be­di­le­ce­ği sı­ra­da Ar­da‘nın çok k­ri­tik 3. go­lün­de a­yak­ta du­ra­cak ha­li­nin kal­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­mak is­ti­yo­rum. Son 20 da­ki­ka­yı diz­le­ri­nin üs­tü­ne el­le­ri­ni ko­yup din­le­ne­rek ge­çi­ren Ar­da, go­lün se­vin­ci­ni ya­şa­ya­ma­ya­cak ka­dar bi­tik ol­du­ğu po­zis­yon­da ve yor­gun­luk­tan ta­kı­mı­nın tü­ken­di­ği an­da ma­çı ko­par­dı.Ar­da‘nın ö­lü­sü yet­ti der­ken, G.An­teps­por’u kü­çüm­se­ye­rek de­ğil, pu­a­nın kay­be­di­le­ce­ği sı­ra­da Ar­da‘nın çok k­ri­tik 3. go­lün­de a­yak­ta du­ra­cak ha­li­nin kal­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­mak is­ti­yo­rum. Son 20 da­ki­ka­yı diz­le­ri­nin üs­tü­ne el­le­ri­ni ko­yup din­le­ne­rek ge­çi­ren Ar­da, go­lün se­vin­ci­ni ya­şa­ya­ma­ya­cak ka­dar bi­tik ol­du­ğu po­zis­yon­da ve yor­gun­luk­tan ta­kı­mı­nın tü­ken­di­ği an­da ma­çı ko­par­dı. ­Şim­di dö­ne­lim ba­şa... G.Sa­ray dün ge­ce “İ­yi ve oy­na­mak is­te­yen” bir ta­kım­la oy­na­dı­ğı i­çin i­yi oy­na­dı. Oy­sa ma­çın ba­şın­da G.An­teps­por da­ha sağ­lık­lı bir pas t­ra­fi­ği kur­muş­tu. O­yun­da pek po­zis­yon yok­ken, G.Sa­ray 1-0’ı Ke­well‘a bul­du. İ­ki da­ki­ka son­ra da Lin­coln... ­Bu oy­na­nan i­yi o­yun­la gel­miş bir s­kor de­ğil­di a­ma bu­lu­nan s­kor­la i­yi o­yun gel­di. 2-0’dan son­ra G.Sa­ray’ın o­yu­nu şi­ir­leş­ti. ­Hü­cum­da dü­ze­nek­ler ça­lış­ma­ya baş­la­dı ve ka­fi­ye­ler ha­lin­de pas­laş­ma­lar or­ta­ya çık­tı. ­Per­şem­be ge­ce­si Ben­fi­ca dep­las­ma­nı­nın kont­ra­tak p­ro­va­sı ya­pı­lı­yor­du san­ki. A­ma de­dim ya i­yi bir ta­kım­la oy­nu­yor­su­nuz ve la­u­ba­li­lik ya­pa­maz­sı­nız. 30. da­ki­ka­dan son­ra cid­di­yet­siz ve so­rum­suz­ca kay­bet­ti­ği top­la, hü­cum böl­ge­sin­de ay­nı an­la­yış­tan kay­be­di­len top­lar, o­yun di­sip­li­nin­den hiç kop­ma­yan G.An­teps­por’a bir gol ver­me­liy­di. O­nu da Ar­da‘nın a­çı­lan kol­la­rı sağ­la­dı ve son de­re­ce do­yu­ru­cu gi­den ilk ya­rı­da, fut­bol ge­ce­si her şe­yin o­la­bi­le­ce­ği i­kin­ci bir 45 da­ki­ka müj­de­si ve­re­rek ta­mam­lan­dı. G.Sa­ray’ın bi­tik son 20 da­ki­ka­sı ve G.An­teps­por’un çok di­ri a­ma bal yap­ma­yan a­rı gi­bi sa­de­ce ça­ba­la­yan ve ko­şuş­tu­ran coş­ku­su, ma­çı gü­zel­leş­tir­mek­ten baş­ka bir i­şe ya­ra­ma­dı. Be­şik­taş’a 3-0 ye­nil­dik­le­rin­de de çok be­ğe­ni top­la­mış­lar ve o­ra­da tı­ka­nıp kal­mış­lar­dı. ­Dün ge­ce de al­kış al­dı­lar a­ma pu­an a­la­ma­dı­lar. ­Çok yor­gun o­lan o­yun­cu­la­rı­nı e­ko­no­mik kul­la­nan S­kib­be ve ken­di­si­ne yal­va­ran Ar­da‘yı o­yun­da tu­tan tek­nik kad­ro, so­nun­da ba­şa­rı­lı gö­rün­dü. Oy­sa Ar­da‘nın o go­lü bu­la­ma­ma­sı ve An­tep’in be­ra­ber­li­ği­ni ya­şa­mış ol­say­dık, ta­be­la bi­ze baş­ka şey­ler söy­le­te­cek­ti. A­ma ben s­ko­ru yaz­ma­yı, s­ko­ra gö­re yaz­ma­yı ter­cih et­me­yen­ler­de­nim.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92945
  % -0.37
 • 5.3981
  % -1.38
 • 6.1055
  % -1.4
 • 6.9138
  % -2.71
 • 210.234
  % -1.22
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT