BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 103. YAŞINDA ilk doğum günü

103. YAŞINDA ilk doğum günü

Ada­na’nın Cey­han il­çe­si­ne bağ­lı Ya­lak kö­yün­de 1905 yı­lın­da dün­ya­ya ge­len ve 10 yıl ön­ce eşi­ni kay­be­den Emi­ne ni­ne, 2 yıl­dır hu­zu­re­vin­de ka­lı­yor.Ada­na’nın Cey­han il­çe­si­ne bağ­lı Ya­lak kö­yün­de 1905 yı­lın­da dün­ya­ya ge­len ve 10 yıl ön­ce eşi­ni kay­be­den Emi­ne ni­ne, 2 yıl­dır hu­zu­re­vin­de ka­lı­yor. Emi­ne ni­ne, 103 yıl­lık ha­ya­tın­da Sey­han Be­le­di­ye­si Hu­zu­re­vi’nde bir ilki ya- ­şa­dı. 2 Ka­sım 1905 do­ğum­lu olan Emi­ne ni­ne­ye hu­zu­re­vi yö­ne­ti­mi ta­ra­fın­dan do­ğum gü­nü par­ti­si dü­zen­len­di. İlk defa do­ğum gü­nü kut­la­dı­ğı­nı söy­le­yen Emi­ne ni­ne, bu­nun için çok mut­lu ol­du­ğu­nu söy­le­di. Fa­tih Ke­çe A­DA­NA İ­HA
Kapat
KAPAT