BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gelin, takılan altınları taşımakta zorlandı

Gelin, takılan altınları taşımakta zorlandı

Mar­din’in ön­de ge­len aşi­ret­le­rin­den Da­şi aşi­re­ti men­sup­la­rın­dan Ha­tip Çe­lik ile Naz­mi­ye Aca­bay’ın dü­ğü­nün­de do­lar­lar ha­va­da uçuş­tu.> Ne­zir Gü­neş MAR­DİN İHA Mar­din’in ön­de ge­len aşi­ret­le­rin­den Da­şi aşi­re­ti men­sup­la­rın­dan Ha­tip Çe­lik ile Naz­mi­ye Aca­bay’ın dü­ğü­nün­de do­lar­lar ha­va­da uçuş­tu. Sah­ne­de sa­çı­lan pa­ra­lar, 5 gö­rev­li ta­ra­fın­dan top­lan­dı. Yak­la­şık 3 bin da­vet­li­nin ka­tıl­dı­ğı dü­ğün­de ge­lin Naz­mi­ye Aca­bay’a on­lar­ca bi­le­zik, cum­hu­ri­yet al­tı­nı, bi­lek­lik, al­tın ke­mer, ger­dan­lık ve kol­ye ta­kıl­dı. Ge­lin, ta­kı­la­rı ağır­lı­ğı se­be­biy­le ta­şı­mak­ta zor­la­nın­ca ça­re­yi ge­ti­ri­len san­dal­ye­ye otur­mak­ta bul­du. Dü­ğün ge­lin ve da­ma­da ya­pı­lan yük­lü mik­tar­da­ki ta­kı tö­re­ni­nin ar­dın­dan so­na er­di.
Kapat
KAPAT