BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ev­de bü­yü­mek...

Ev­de bü­yü­mek...

İs­tan­bul‘da üç gün sü­ren WEF top­lan­tı­la­rın­da ‘Kü­re­sel kriz ve Tür­ki­ye’ye et­ki­le­ri’ gün­de­me ge­ti­ril­di... Çö­züm­ler su­nul­du. Fi­kir­ler tar­tı­şıl­dı...İs­tan­bul‘da üç gün sü­ren WEF top­lan­tı­la­rın­da ‘Kü­re­sel kriz ve Tür­ki­ye’ye et­ki­le­ri’ gün­de­me ge­ti­ril­di... Çö­züm­ler su­nul­du. Fi­kir­ler tar­tı­şıl­dı... Yer­li ve­ya ya­ban­cı ko­nuş­ma­cı­la­rın ço­ğu Tür­ki­ye’nin aşı­rı risk nok­ta­sın­dan uzak ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Fo­rum­da kim­ler ne­ler ko­nuş­tu? Su­zan Sa­ban­cı Din­çer (Ak­bank Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı) Kü­re­sel kriz­den, Tür­ki­ye na­sıl et­ki­le­ne­cek? so­ru­su­na özet­le di­yor­du ki: “AB ile ih­ra­ca­tı­mız et­ki­le­ne­cek. Bel­ki zor dö­nem­ler­den ge­çe­bi­li­riz. Dö­viz kur­la­rın­da­ki de­ği­şik­lik­le­re rağ­men, pet­rol fi­yat­la­rı­nın aşı­rı dü­şü­şü, ca­ri açık ve enf­las­yo­nu­muz için olum­lu. İlk al­tı ay bi­raz zor ola­bi­lir. Ama iyim­se­riz...” * Fe­rit Şa­henk (Do­ğuş Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı) Kü­re­sel re­ses­yon­la­rın kı­sa bir ta­rih­çe­si­ni an­lat­tık­tan son­ra; “Re­ses­yon ve kriz ne ilk ne de son ola­cak. İl­ginç olan, biz­ler ge­nel­lik­le, ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler­den ge­len so­run­la­rı çöz­me­ye ça­lı­şı­rız, ilk de­fa ge­liş­miş ül­ke­ler­den ge­len so­ru­nu çöz­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz.” * Tho­mas Mi­row Av­ru­pa İmar ve Ya­tı­rım Ban­ka­sı Baş­ka­nı “Kü­re­sel kriz­le­re kü­re­sel çö­züm­ler ge­re­ki­yor. Tür­ki­ye, böl­ge­sel rol oy­na­ya­bi­lir. So­rum­lu­luk ala­bi­lir. Kriz de­rin­le­şe­cek, çün­kü sa­de­ce ma­li bir kriz de­ğil.” * Arif M. Naq­vi Ab­ra­aj Ca­pi­tal CE­O Bah­reyn­li yö­ne­ti­ci, Ekim ayı­nın bir rü­ya ol­du­ğu­nu her­kes de­mek is­ter, de­dik­ten son­ra; “Ama rü­ya de­ğil. Kör­fez ban­ka­la­rın­da ar­tık li­ki­di­te da­ral­ma­sı var. Ve ulu­sal çı­kar­la­rı­mı­zı ko­ru­ya­ca­ğız. Ya­ni, Kör­fez ül­ke­le­ri uyan­dı, ev­de ya­tı­rım yap­mak en iyi­si. Dı­şa­rı­da­ki ya­tı­rım­lar da­ha çok risk­li. So­nuç­ta, te­mel­de çok bü­yük bir­leş­me­ler ve sa­tın al­ma­lar ola­cak. Kör­fez ül­ke­le­ri ar­tık şu gö­rüş­te, ben ol­du­ğum yer­de bü­yü­me­li­yim.” * Her­man Gref Si­ber­bank RF Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Bret­ton Wo­ods gi­bi bir an­laş­ma­nın ar­tık ya­pı­la­ma­ya­ca­ğı­nı ifa­de et­tik­ten son­ra; “Fi­nan­sal iliş­ki­le­rin ye­ni­den dü­zen­len­me­si için bü­yük bir mi­ma­ri dü­şün­ce ge­re­ki­yor.” * Bah­reyn­li yö­ne­ti­ci Naq­vi’nin de­di­ği gi­bi, uzun bir sü­re ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler, ken­di evin­de bü­yü­me­yi ter­cih ede­ce­ği bir dö­ne­me gi­re­bi­lir... Ta­bi­i, dört­na­la gi­den it­ha­lat atı­nın diz­gin­le­ri­ni tu­ta­rak...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT