BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BAŞKORTOSTAN ku­ru­lu­şu­nu kut­la­dı

BAŞKORTOSTAN ku­ru­lu­şu­nu kut­la­dı

Baş­kor­tos­tan Özerk Cum­hu­ri­ye­ti Ku­ru­lu­şu­nun 18’in­ci yı­lı­nı tö­ren­ler­le kut­lu­yor.> İr­fan Öz­fa­tu­ra İS­TAN­BUL Baş­kor­tos­tan Özerk Cum­hu­ri­ye­ti Ku­ru­lu­şu­nun 18’in­ci yı­lı­nı tö­ren­ler­le kut­lu­yor. Baş­kor­tos­tan Tür­ki­ye Tem­sil­ci­li­ği de bu an­lam­lı gün­de İs­tan­bul Hill Otel­de bir fa­ali­yet dü­zen­le­di. Ge­ce­de ko­nu­şan Baş­kor­tos­tan Tem­sil­ci­si Kan­şa­ubiy Mi­zi­ev Tür­ki­ye ile Baş­kor­tos­tan ara­sın­da ar­tan il­gi, ala­ka ve ti­ca­ret hac­mi­ne dik­kat çe­ker­ken İs­tan­bul Va­li Yar­dım­cı­sı Mu­rat Ko­ca­baş da Türk Dün­ya­sın­da 38 ay­rı al­fa­be ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek “dil­de fi­kir­de ve iş­te bir­li­ğin” öne­mi­ni an­lat­tı. Tö­ren­de Azer­bay­can Baş­kon­so­lo­su Say­yad Aran Sa­lah­lı, İdil-Ural Der­ne­ği Baş­ka­nı Ab­dul­lah Gün­düz ve Ze­ki Ve­li­di To­gan’ın kı­zı İsen­bi­ke (Esen Be­güm) ha­nım bi­rer ko­nuş­ma yap­tı­.
Kapat
KAPAT