BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fer­ra­ri ka­nat­lan­dı uç­ma­ya ha­zır­la­nı­yor

Fer­ra­ri ka­nat­lan­dı uç­ma­ya ha­zır­la­nı­yor

Yıl­lar­dır film­ler­de gör­dü­ğü­müz ve ki­tap­lar­da oku­du­ğu­muz uçan ara­ba, ger­çek ola­cak.Yıl­lar­dır film­ler­de gör­dü­ğü­müz ve ki­tap­lar­da oku­du­ğu­muz uçan ara­ba, ger­çek ola­cak. Da­ily Ma­il ga­ze­te­si­nin ha­be­ri­ne gö­re Ame­ri­kan Mol­ler In­ter­na­ti­onal Şir­ke­ti, 400 bin do­lar de­ğe­rin­de­ki Fer­ra­ri 599 GTB mo­de­li­ni, yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar­la uçan ha­le ge­ti­re­cek. 1 mil­yon do­lar­lık, 800 bey­gir gü­cü­ne sa­hip araç, ka­ra­da 120, ha­va­da 240 km hız­la gi­de­cek ve 8 güç­lü di­key iti­ci­si sa­ye­sin­de di­key kal­kış özel­li­ği­ne sa­hip ola­cak. Au­to­va­lan­tor adı ve­ri­len mo­de­lin ça­lış­ma­sı için hib­rid ya­kıt ve elek­trik sis­te­mi kul­la­nı­la­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT