BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gü­ler: Dün­ya ku­ral­la­rı­na uyu­yo­ruz

Gü­ler: Dün­ya ku­ral­la­rı­na uyu­yo­ruz

Do­ğal gaz zam­mı­nın se­bep­le­ri­ne iliş­kin dü­zen­le­nen ba­sın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Ener­ji Ba­ka­nı Gü­ler, son zam­mın BO­TAŞ’ın, EGO’dan ala­cak­la­rıy­la il­gi­li ol­ma­dı­ğı­nı, do­lar ve pet­rol­de­ki dü­şüş­le­rin 2009’da fi­yat in­di­ri­mi ola­rak do­ğal ga­za yan­sı­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. BO­TAŞ Ge­nel Mü­dü­rü Düz­yol da (sağ­da) Tür­ki­ye’de­ki zam­la­rın Av­ru­pa’da­ki fi­yat ar­tış­la­rı­nın al­tın­da kal­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “2009’un ilk çey­re­ğin­de fi­yat­lar­da önem­li in­di­rim­ler ola­cak” de­di.İLK 3 AY­DA İN­Dİ­RİM GE­Lİ­YOR Do­ğal gaz zam­mı­nın se­bep­le­ri­ne iliş­kin dü­zen­le­nen ba­sın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Ener­ji Ba­ka­nı Gü­ler, son zam­mın BO­TAŞ’ın, EGO’dan ala­cak­la­rıy­la il­gi­li ol­ma­dı­ğı­nı, do­lar ve pet­rol­de­ki dü­şüş­le­rin 2009’da fi­yat in­di­ri­mi ola­rak do­ğal ga­za yan­sı­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. BO­TAŞ Ge­nel Mü­dü­rü Düz­yol da (sağ­da) Tür­ki­ye’de­ki zam­la­rın Av­ru­pa’da­ki fi­yat ar­tış­la­rı­nın al­tın­da kal­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “2009’un ilk çey­re­ğin­de fi­yat­lar­da önem­li in­di­rim­ler ola­cak” de­di. Ener­ji ve Ta­bi­i Kay­nak­lar Ba­ka­nı Hil­mi Gü­ler, do­ğal ga­zın özel fi­yat­lan­dır­ma tek­ni­ği­nin bu­lun­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “6 ay, 9 ay ge­ri­den ge­len bir sis­te­ma­ti­ği var ve biz dün­ya­da 1.5 tril­yon do­lar­lık bir pi­ya­sa­nın için­de yüz­de 2’lik bir pa­yız. Do­la­yı­sıy­la o ku­ral­la­ra uyu­yo­ruz” de­di. Ba­kan Gü­ler, dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da, do­ğal ga­za ya­pı­lan zam si­ya­si bo­yu­ta çe­kil­di­ği için bu top­lan­tı­yı BO­TAŞ Ge­nel Mü­dü­rü Sal­tuk Düz­yol ile bir­lik­te yap­tık­la­rı­nı söy­le­di. Tür­ki­ye’nin do­ğal ga­zın yüz­de 97’si­ni yurt dı­şın­dan al­dı­ğı­nı ifa­de eden Ba­kan Gü­ler, “Dün­ya pi­ya­sa­sı­nın ku­ral­la­rı­na uyu­yo­ruz. BO­TAŞ bu ku­ral­la­rın dı­şın­da ha­re­ket et­mi­yor ve ede­mez. An­cak ken­di ga­zı­mı­zı in­şal­lah çı­kar­tır­sak böy­le bir du­rum söz ko­nu­su olur­sa da­ha özel bir ta­kım ku­ral­la­rı bel­ki koy­mak müm­kün ola­bi­lir” de­di. Kâr-za­rar, borç-ala­cak ve na­kit akı­şı­nın 3 ay­rı kav­ram ol­du­ğu­nu, bun­la­rın ka­rış­tı­rıl­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni de söy­le­yen Gü­ler, “Eko­no­mi­nin ge­rek­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­ri­yo­ruz. Doğ­ru­la­rı hiçbir po­pü­liz­me yer ver­me­den halk­la pay­la­şa­ca­ğız” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT