BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Por­te­kiz’de 33 yıl son­ra banka ka­mu­laş­tır­ıldı

Por­te­kiz’de 33 yıl son­ra banka ka­mu­laş­tır­ıldı

Por­te­kiz, 1975 yı­lın­dan bu ya­na ilk de­fa bir ban­ka­yı ka­mu­laş­tır­ma ka­ra­rı al­dı.Por­te­kiz, 1975 yı­lın­dan bu ya­na ilk de­fa bir ban­ka­yı ka­mu­laş­tır­ma ka­ra­rı al­dı. Por­te­kiz Ma­li­ye Ba­ka­nı San­tos, ola­ğa­nüs­tü top­la­nan ba­kan­lar ku­ru­lu top­lan­tı­sın­dan son­ra yap­tı­ğı açık­la­ma­da, BPN’nin 700 mil­yon eu­ro­luk za­ra­rı ol­du­ğu­nu söy­le­di. So­ci­edad Lu­sa de Ne­go­ci­os ad­lı gru­ba bağ­lı BPN’nin “öde­me­le­ri­ni don­dur­ma­ya çok ya­kın bir du­rum­da ol­du­ğu­nu” be­lir­ten San­tos, BPN’nin, müş­te­ri­le­ri­nin çı­kar­la­rı­nı sa­vun­ma­sı­na im­kan ve­re­cek bir çö­züm üre­te­me­di­ği­ni, bu yüz­den hü­kü­met ola­rak bu ban­ka­nın mil­li­leş­ti­ril­me­si öne­ri­si­ni mec­li­se sun­mak zo­run­da kal­dık­la­rı­nı an­lat­tı. BPN, mil­li­leş­tir­me öne­ri­si­nin mec­lis­te onay­lan­ma­sın­dan son­ra ban­ka­cı­lık dü­zen­le­me ve de­net­le­me ku­ru­lu olan “Cai­xa Ge­ral de De­po­si­tos”un yö­ne­ti­mine ge­çe­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT