BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bor­sa­ya ‘Rapor’ f­re­ni

Bor­sa­ya ‘Rapor’ f­re­ni

İs­tan­bul Men­kul Kıy­met­ler Bor­sa­sın­da (İMKB) iş­lem gö­ren his­se se­net­le­ri, gün­lük baz­da or­ta­la­ma yüz­de 0.56 de­ğer ka­zan­dı.İs­tan­bul Men­kul Kıy­met­ler Bor­sa­sın­da (İMKB) iş­lem gö­ren his­se se­net­le­ri, gün­lük baz­da or­ta­la­ma yüz­de 0.56 de­ğer ka­zan­dı. İlk se­ans­ta 566 pu­an ar­tan Bor­sa, i­kin­ci se­an­sın or­ta­la­rı­na doğ­ru Av­ru­pa Ko­mis­yo­nu’nun a­çık­la­dı­ğı 2008-2010 E­ko­no­mik Ön­gö­rü Ra­po­ru’nun ar­dın­dan dü­şü­şe geç­ti. His­se se­net­le­ri i­kin­ci se­ans­ta 412 pu­an a­za­la­rak gü­nü 27 bin 987 pu­an­dan ta­mam­la­dı. En­deks, gü­nün ta­ma­mın­da 154 pu­an ar­tar­ken, his­se se­net­le­ri gün­lük yüz­de 0.56 de­ğer ka­zan­dı. Ser­best pi­ya­sa­da do­lar 1.5450’den, e­u­ro 1.9690’dan iş­lem gör­dü. AB’nin ra­po­ru­na gö­re bir­li­ğin 2008 ge­nel e­ko­no­mik bü­yü­me­si yüz­de 1.4 o­la­cak ve 2009’da bu ra­kam da­ha da dü­şe­rek yüz­de 0.2’ye ge­ri­le­ye­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT