BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ba­ya­zıt: 2008 he­def­le­ri­nin ­ta­ma­mı­nı ye­ri­ne ge­tir­dik

Ba­ya­zıt: 2008 he­def­le­ri­nin ­ta­ma­mı­nı ye­ri­ne ge­tir­dik

Yıl­ba­şı­na iki ay kal­ma­sı­na rağ­men 2008 he­def­le­ri­ne ulaş­tık­la­rı­nı be­lir­ten Ya­pı Kre­di Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü Ba­ya­zıt, “Şu­be açı­lı­şı, in­san kay­na­ğı, bi­lan­ço bü­yük­lü­ğü gi­bi he­def­le­ri ya­ka­la­dık” de­di> İSTANBUL - Uğur KÜÇÜK ANLAŞMAYI İMZALADILAR İhracatçının alacaklarının Yapı Kredi tarafından finanse edilmesini kapsayan anlaşmayı Yapı Kredi Bankası Genel Müdürü Tayfun Bayazıt (sağda) ve Türk Eximbank Genel Müdürü Ahmet Kılıçoğlu imzlaladı. BÜTÜN BANKALAR İYİ DURUMDA 2009’da Türkiye’de sis­tem dı­şı­na çı­kan bankanın olmayacağını söyleyen Tayfun Bayazıt, “Şu an­da bü­tün ban­ka­la­rın ser­ma­ye ye­ter­li­li­ği­ gö­ze­tim al­tın­da. Do­la­yı­sıy­la böy­le bir ih­ti­mal gör­mü­yo­ruz” de­di. Yapı ve Kre­di Ban­ka­sı Mu­rah­has Aza­sı ve Ge­nel Mü­dü­rü Tay­fun Ba­ya­zıt, ban­ka­nın 2008 ile il­gi­li he­def­le­ri­nin hep­si­ni ne­re­dey­se ye­ri­ne ge­tir­dik­le­ri­ni bil­dir­di. Ba­ya­zıt, Türk Exim­bank ve Ya­pı ve Kre­di’nin “Si­gor­ta­lı İh­ra­ca­tın Fi­nans­ma­nı” için im­za­la­dı­ğı iş ­bir­li­ği an­laş­ma­sı­nın ar­dın­dan ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı cevaplarken, ih­ra­ca­tın fi­nans­ma­nın­da ayır­dık­la­rı kay­na­ğın li­mi­ti­nin bu­lun­ma­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Ya­pı Kre­di’nin 2009 ile il­gi­li bü­yü­me he­def­le­ri üze­rin­de şu an­da ça­lış­tık­la­rı­nı be­lir­ten Ba­ya­zıt, “Şu­be aç­ma­ya de­vam ede­cek mi­si­niz?” so­ru­su­na, “Şu an­da üze­rin­de ça­lı­şı­yo­ruz” cevabını ver­di. Ba­ya­zıt, 2008 he­def­le­ri­yle ilgili ola­rak da “2008 he­def­le­ri­nin hep­si­ni ne­re­dey­se ye­ri­ne ge­tir­dik. Şu­be açı­lı­şı, bi­lan­ço bü­yük­lü­ğü, in­san kay­na­ğı ile il­gi­li... 2 ay kal­dı. 2 ay ön­ce­sin­de bi­le bir­çok he­de­fi ye­ri­ne ge­tir­dik. 2009 büt­çe­siy­le il­gi­li şu an­da ça­lı­şı­lı­yor” şek­lin­de ko­nuş­tu. Bir ga­ze­te­ci­nin, “Şu­be aç­ma­da id­di­alı bir he­de­fi­niz var­dı, bir de­ği­şik­lik var mı?” so­ru­su­na, “Ba­ka­ca­ğız” kar­şı­lı­ğı­nı ve­ren Ba­ya­zıt, BDDK’nın ban­ka­la­ra kâr da­ğıt­ma­ma teklifi­nin ha­tır­la­tıl­ma­sı üze­ri­ne de şun­la­rı kay­det­ti: “Biz za­ten da­ğıt­mı­yo­ruz. BDDK, ‘şu aşa­ma­da öz kay­nak­la­rı­nı­zı kuv­vet­li tu­tun, kri­zin da­ha de­rin­leş­me ih­ti­ma­li var, dik­kat­li olun’ di­yor. Son de­re­ce do­ğal, nor­mal kar­şı­lan­ma­sı ge­re­ken bir ko­nu. ‘Da­ğıt­ma­yın da’ de­mi­yor. ‘Da­ğı­tır­sa­nız be­nim ha­be­rim ol­sun, ben­den izin alın’ di­yor. Şu aşa­ma­da nor­mal bir şey... Anor­mal bir şey de­ğil.” İhracatçıya alacak garantisi Türk Exim­bank ve Ya­pı Kre­di, ‘Si­gor­ta­lı İh­ra­ca­tın Fi­nans­ma­nı’ için iş bir­li­ği­ne git­ti. Türk Exim­bank ta­ra­fın­dan ‘Kı­sa Va­de­li İh­ra­cat Si­gor­ta­sı Prog­ra­mı’ ile ti­ca­ri ve po­li­tik risk­le­re kar­şı te­mi­nat al­tı­na alı­nan ih­ra­cat ala­cak­la­rı­nın Ya­pı Kre­di ta­ra­fın­dan fi­nan­se edil­me­si­ne iliş­kin an­laş­ma dün Türk Exim­bank Ge­nel Mü­dü­rü Ah­met Kı­lı­çoğ­lu ve Ya­pı Kre­di Ge­nel Mü­dü­rü Tay­fun Ba­ya­zıt’ın ka­tıl­dı­ğı tö­ren­le im­za­lan­dı. An­laş­ma­ya gö­re Ya­pı Kre­di, si­gor­ta po­li­çe­si kap­sa­mın­da­ki tüm ih­ra­cat ala­cak­la­rı­nın da­in-i mür­te­hin sı­fa­tıy­la fi­nans­ma­nı­nın ya­nı sı­ra alı­cı ya da sev­ki­yat ba­zın­da kıs­mi fi­nans­man da te­min ede­bi­le­cek. İş bir­li­ği kap­sa­mın­da tah­si­lat ris­ki yük­sek ‘açık he­sap’ ih­ra­cat­ta da­hil ol­mak üze­re si­gor­ta po­li­çe­si kap­sa­mın­da­ki tüm öde­me şe­kil­le­rin­de ya­pı­lan ih­ra­cat si­gor­ta al­tın­da ol­du­ğun­dan Ya­pı Kre­di ta­ra­fın­dan fi­nan­se edil­miş ola­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT