BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > So­kak­la­rın Pi­cas­so’su İs­tan­bul Ce­va­hir’de

So­kak­la­rın Pi­cas­so’su İs­tan­bul Ce­va­hir’de

15 yıl­dır dün­ya­yı do­la­şa­rak kal­dı­rım­la­ra te­be­şir­le çiz­di­ği üç bo­yut­lu re­sim­le­ri ger­çek an­lam­da sa­nat ese­ri­ne dö­nüş­tü­ren Ju­li­an Bea­ver, özel bir pro­je­yi ger­çek­leş­tir­mek üze­re İs­tan­bul’a gel­di.15 yıl­dır dün­ya­yı do­la­şa­rak kal­dı­rım­la­ra te­be­şir­le çiz­di­ği üç bo­yut­lu re­sim­le­ri ger­çek an­lam­da sa­nat ese­ri­ne dö­nüş­tü­ren Ju­li­an Bea­ver, özel bir pro­je­yi ger­çek­leş­tir­mek üze­re İs­tan­bul’a gel­di. “So­kak­la­rın Pi­cas­so”su ola­rak da anı­lan Bea­ver, dün İs­tan­bul Ce­va­hir Alış­ve­riş ve Eğ­len­ce Mer­ke­zin­de sa­na­tı­nı ko­nuş­tur­ma­ya baş­la­dı. Ye­re çi­zi­len bu sa­nat şa­he­se­ri 8 Ka­sım Cu­mar­te­si gü­nü so­na ere­cek. Bea­ver’in bir­bi­rin­den muh­te­şem re­sim­le­ri, ha­va şart­la­rı­na bağ­lı ola­rak en faz­la üç dört gün da­ya­na­bi­li­yor. Bu yüz­den Bea­ver’ın te­be­şir­le ye­re çiz­di­ği re­sim­ler sa­de­ce fo­toğ­raf­lar­da ya­şı­yor.
Kapat
KAPAT