BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dün­ya­nın en güç­lü ka­dı­nı ­Ro­se Ma­ri­a, Go­di­va’da

Dün­ya­nın en güç­lü ka­dı­nı ­Ro­se Ma­ri­a, Go­di­va’da

Rose Marie Bra­vo ye­ni gö­re­viy­le il­gi­li ola­rak yap­tı­ğı de­ğer­len­dir­me­de “Bu ka­dar he­ye­can­lı bir dö­nem­de Go­di­va Yö­ne­tim Ku­ru­lu’na ka­tıl­mak­tan onur du­yu­yo­rum. Go­di­va’nın bü­yü­me­yi hız­lan­dır­ma he­de­fi­ne kat­kı­da bu­lun­mak ve glo­bal li­der­lik po­siz­yo­nu­nu güç­len­dir­mek için sa­bır­sız­la­nı­yo­rum” de­di.HEYECANLI DÖNEM Rose Marie Bra­vo ye­ni gö­re­viy­le il­gi­li ola­rak yap­tı­ğı de­ğer­len­dir­me­de “Bu ka­dar he­ye­can­lı bir dö­nem­de Go­di­va Yö­ne­tim Ku­ru­lu’na ka­tıl­mak­tan onur du­yu­yo­rum. Go­di­va’nın bü­yü­me­yi hız­lan­dır­ma he­de­fi­ne kat­kı­da bu­lun­mak ve glo­bal li­der­lik po­siz­yo­nu­nu güç­len­dir­mek için sa­bır­sız­la­nı­yo­rum” de­di. G odi­va’nın, Ül­ker mar­ka­sı­nın da sa­hi­bi olan Yıl­dız Hol­ding bün­ye­si­ne ka­tıl­ma­sı­nın ar­dın­dan, yö­ne­tim ku­ru­lu­na ye­ni ata­ma­lar ya­pıl­ma­ya de­vam edi­yor. Go­di­va Yö­ne­tim Ku­ru­lu­na, 1 Ka­sım 2008 iti­ba­riy­le Ro­se Ma­ri­e Bra­vo, Jay Mar­go­lis ve Pe­ter Sa­un­ders atan­dı. Ti­me der­gi­si ta­ra­fın­dan “mo­da ala­nın­da dün­ya­nın en güç­lü ka­dın­la­rı sı­ra­la­ma­sın­da 1 nu­ma­ra” ve For­bes der­gi­si ta­ra­fın­dan “iş dün­ya­sı­nın en güç­lü 100 ka­dı­nı”ndan bi­ri olan Ro­se Ma­ri­e Bra­vo, 1997-2006 ara­sın­da Bur­berry’nin CE­O’lu­ğu ve son­ra­sın­da 2007’ye ka­dar Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı gö­re­vi­ni üst­len­di. BUR­BERRY’NİN K­RI­NI 3’E KAT­LA­DI Bra­vo’nun yö­ne­ti­min­de, glo­bal an­lam­da lüks tü­ke­tim mar­ka­sı ola­rak po­zis­yon­la­nan Bur­berry’nin sa­tış­la­rı iki kat, kâ­rı ise üç kat art­tı. Bra­vo, Bur­berry’den ön­ce Saks Fifth Ave­nu­e’nun Baş­kan­lı­ğı ve Macy*s’in I.Mag­nin özel bö­lü­mü­nün Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı­nı yü­rüt­tü. Bra­vo ha­len Tif­fany&Com­pany ve Es­te­e Lau­der’in yö­ne­tim ku­rul­la­rın­da gö­rev ya­pı­yor. Yıl­dız Hol­ding Baş­ka­nı Mu­rat Ül­ker, “2009’da önem­li ya­tı­rım­lar plan­lı­yo­ruz. Ye­ni yö­ne­ticilerimizin he­def­le­ri­mi­ze ulaş­ma­da bü­yük kat­kı­la­rı ola­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93953
  % 0.36
 • 5.3035
  % -0.71
 • 6.0558
  % -0.56
 • 6.8259
  % -0.24
 • 208.496
  % -0.24
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT