BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 1 haf­ta­da 31 bin 632 sü­rü­cü­ye ce­za

1 haf­ta­da 31 bin 632 sü­rü­cü­ye ce­za

İs­tan­bul’da son bir haf­ta­da­ki t­ra­fik de­ne­tim­le­rin­de, 31 bin 632 sü­rü­cü­ye ce­za ke­sil­di.İs­tan­bul’da son bir haf­ta­da­ki t­ra­fik de­ne­tim­le­rin­de, 31 bin 632 sü­rü­cü­ye ce­za ke­sil­di. Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğün­den ya­pı­lan a­çık­la­ma­ya gö­re, kent­te po­lis so­rum­lu­luk a­la­nın­da 27 E­kim-2 Ka­sım 2008 ta­rih­le­ri a­ra­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­len t­ra­fik de­net­le­me­le­rin­de 45 bin 352 a­raç kont­rol e­dil­di. De­ne­tim­ler­de, 8 bin 707 a­raç sü­rü­cü­sü­ne ya­sak park­tan, 109 sü­rü­cü­ye kor­san ta­şı­ma­cı­lık­tan, 6 bin 295 sü­rü­cü­ye kır­mı­zı ı­şık ih­la­lin­den, 337 sü­rü­cü­ye al­kol­lü a­raç kul­lan­mak­tan, 238 sü­rü­cü­ye gö­rü­şü en­gel­le­yi­ci süs eş­ya (renk­li cam) tak­tır­mak­tan, 3 bin 558 sü­rü­cü­ye em­ni­yet şe­ri­di ih­la­lin­den, 11 bin 392 sü­rü­cü­ye de ka­nu­nun di­ğer mad­de­le­rin­den ce­za­ kesildi
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT