BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Benfica alarmı

Benfica alarmı

Fut­bol­cu­la­rın bü­tün güç­le­riy­le UE­FA Ku­pa­sı’na odak­lan­ma­sı­nı is­te­yen Galatasaray Baş­ka­nı Ad­nan Po­lat, Florya’da Benfica maçı öncesi ‘F.Bah­çe’ ke­li­me­si­ni ya­sak­la­dıFut­bol­cu­la­rın bü­tün güç­le­riy­le UE­FA Ku­pa­sı’na odak­lan­ma­sı­nı is­te­yen Galatasaray Baş­ka­nı Ad­nan Po­lat, Florya’da Benfica maçı öncesi ‘F.Bah­çe’ ke­li­me­si­ni ya­sak­la­dı KO­NUŞ­MA YA­SA­ĞI G.Sa­ray’da “F.Bah­çe” ke­li­me­si ya­sak­lan­dı. Per­şem­be UE­FA Ku­pa­sı’nda Ben­fi­ca ile zor­lu bir ma­ça çı­ka­cak olan G.Sa­ray’da, pa­zar gün­kü der­bi şim­di­lik as­kı­ya alın­dı. Yö­ne­ti­ci­sin­den, fut­bol­cu­su­na ka­dar her­ke­sin Ben­fi­ca ma­çı­na odak­lan­ma­sı­nı is­te­yen Baş­kan Ad­nan Po­lat, “F.Bah­çe ma­çıy­la il­gi­li tek ke­li­me duy­mak is­te­mi­yo­rum. Bu maç­la il­gi­li dü­şün­ce­le­ri­ni­zi cu­ma gü­nü­ne sak­la­yın” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Yö­ne­ti­ci­le­re bu ko­nu­da ri­ca­da bu­lu­nan Po­lat, Skib­be’ye de oyun­cu­la­rıy­la top­lan­tı yap­ma­sı­nı is­te­di. Al­man ça­lış­tı­rı­cı da dün­kü id­man ön­ce­si fut­bol­cu­la­rı­nı top­la­yıp yak­la­şık 10 da­ki­ka bo­yun­ca, der­biy­le il­gi­li ko­nuş­ma ya­sa­ğı kon­du­ğu­nu açık­la­dı. MEİ­RA: 1 PU­AN İYİ Öte yan­dan G.Sa­ray’ın Por­te­kiz­li yıl­dı­zı Fer­nan­do Mei­ra, Ben­fi­ca ma­çın­dan alı­na­cak 1 pua­nın çok iyi so­nuç ola­ca­ğı­nı söy­le­di. Por­te­kiz’in An­te­na 1 te­le­viz­yo­nu­na de­meç ve­ren Mei­ra, “Ben­fi­ca’nın ka­zan­mak is­te­di­ği­ni bi­li­yo­ruz, an­cak biz de be­ra­ber­li­ğin çok iyi bir so­nuç ola­ca­ğı­nı bil­sek de ka­zan­mak he­de­fiy­le ge­li­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu. Ben­fi­ca’nın den­ge­li ve de­fan­sı­nın güç­lü bir ta­kım ol­du­ğu­nu söy­le­yen Mei­ra, 2000-01 se­zo­nun­da Ben­fi­ca for­ma­sı giy­dik­ten son­ra ye­ni­den Luz Sta­dı’na ge­ri dö­ne­cek ol­ma­sıy­la il­gi­li ola­rak da, “Çok anı­la­rım var. Al­kış­la­na­cak ol­ma­yı uma­rım” te­men­ni­sin­de bu­lun­du. > Ercan YILDIZ Moral yemeği G.Sa­ray Yö­ne­ti­mi, fut­bol­cu­la­rı­nı zor­lu Ben­fi­ca ve F.Bah­çe maç­la­rı ön­ce­sin­de bir ara­da top­la­ya­rak mo­ral ye­me­ği ver­di. Sa­rı-kır­mı­zı­lı yö­ne­ti­ci­ler, fut­bol­cu­lar ve tek­nik eki­bin, eş­le­riy­le bir­lik­te Le­vent’te bir lo­kan­ta­da ye­dik­le­ri ak­şam ye­me­ği ön­ce­si Po­lat, ön­le­rin­de önem­li bir vi­ra­jın bu­lun­du­ğu­nu ifa­de ede­rek, ‘’Önü­müz­de, zor­lu bir Ben­fi­ca ma­çı var. Da­ha son­ra F.Bah­çe, ar­dın­dan Kay­se­ri ma­çı. Bir mo­ral ye­me­ği ya­pa­lım de­dik, ai­le­ce bir ara­ya gel­dik’’ di­ye ko­nuş­tu. KEWELL MÜJDESİ G.An­teps­por ma­çın­da sa­kat­la­nan Harry Ke­well’ın dün çe­ki­len MR’ın­da bi­le­ğin­de ödem tes­pit edi­lir­ken, bu fut­bol­cu­nun Ben­fi­ca ma­çın­da oy­na­ma ih­ti­ma­li­nin bu­lun­du­ğu bil­di­ril­di. Çar­şam­ba gü­nü ta­kım­la bir­lik­te Por­te­kiz’e gö­tü­rü­le­cek olan Avus­tral­ya­lı yıl­dı­zın bi­le­ğin­de­ki du­ru­ma gö­re maç­ta for­ma gi­ye­bi­le­ce­ği, ak­si tak­dir­de F.Bah­çe ma­çın­da ke­sin ola­rak sa­ha­da ola­ca­ğı öğ­re­nil­di. Öte yan­dan di­zin­de ağ­rı­la­rı olan Ar­da’nın oy­na­ma­sı­na en­gel teş­kil ede­cek bir prob­lem bu­lun­ma­dı­ğı be­lir­til­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT