BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Keyfini süremiyor

Keyfini süremiyor

T­rab­zons­por As­baş­ka­nı Hay­ret­tin Ha­cı­sa­li­hoğ­lu, yer­siz ve hak­sız e­leş­ti­ri­ler yü­zün­den İs­tan­bul Be­le­di­yes­por kar­şı­sın­da el­de e­di­len ga­li­bi­ye­tin ve li­der­li­ğin se­vin­ci­ni ya­şa­ya­ma­dık­la­rı­nı söy­le­di.TRABZON HAKSIZ ELEŞTİRİLER YÜZÜNDEN SIKINTILI MO­RAL BO­ZU­YOR­LAR T­rab­zons­por As­baş­ka­nı Hay­ret­tin Ha­cı­sa­li­hoğ­lu, yer­siz ve hak­sız e­leş­ti­ri­ler yü­zün­den İs­tan­bul Be­le­di­yes­por kar­şı­sın­da el­de e­di­len ga­li­bi­ye­tin ve li­der­li­ğin se­vin­ci­ni ya­şa­ya­ma­dık­la­rı­nı söy­le­di. Ha­cı­sa­li­hoğ­lu, “Ga­lip gel­dik. Li­der du­rum­da­yız a­ma bu­na rağ­men in­san­la­rı mut­lu e­de­mi­yo­ruz. T­rab­zons­por i­yi oy­na­ma­dan ka­zan­dı de­mek yan­lış. Kar­şı­laş­ma­nın i­kin­ci ya­rı­sın­da baş­ka o­yun­cu­lar mı ge­lip sa­ha­da mü­ca­de­le et­ti? Doğ­ru tes­pit­ler­le ek­sik­le­ri­mi­zi ta­mam­la­rız a­ma e­li­miz­de­ki o­yun­cu­la­rı mo­ral­siz ha­le ge­ti­re­rek bu ek­sik­le­ri­mi­zi na­sıl dü­zel­ti­riz? Ga­li­bi­ye­tin ve li­der­li­ğin se­vin­ci­ni is­te­di­ği­miz gi­bi ya­şa­ya­mı­yo­ruz” de­di. > ­Gök­men ŞA­HİN-T­rab­zon (İ­HA) TOLGA merdivenden düştü T­rab­zons­por’un ka­le­ci­si Tol­ga Zen­gin’in dün e­vin­de mer­di­ven­ler­den düş­tü­ğü ve 6-8 haf­ta ta­kım­da­ki ye­ri­ni a­la­ma­ya­ca­ğı öğ­re­nil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101742
  % 0.01
 • 5.2959
  % -0.12
 • 5.9997
  % 0.01
 • 6.8833
  % 0.36
 • 227.796
  % -0.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT