BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DERGİLERDE BU AY

DERGİLERDE BU AY

Türk Ede­bi­ya­tı Der­gi­si, son sa­yı­sı­nı ve­fa­tı­nın 50. yı­lı mü­na­se­be­tiy­le Türk şi­iri­nin en bü­yük isim­le­rin­den Yah­ya Ke­mal Be­yat­lı’ya ayır­mış. Der­gi­de, bir za­man­lar Yah­ya Ke­mal’le ya­pıl­mış mü­lâ­kat­lar­dan, us­ta şai­rin Ya­kup Kad­ri ve Fa­lih Rıf­kı’yı na­sıl dü­el­lo­ya da­vet et­ti­ği­ne, Yah­ya Ke­mal ka­ri­ka­tür­le­rin­den, bi­yog­ra­fi­sin­de­ki ba­zı boş­luk­la­rı dol­du­ra­cak önem­li re­sim ve bel­ge­ler­le ka­dar şa­ir hak­kın­da ev­saf­lı bil­gi­ler ve­ri­li­yor.> kultur.sanat@tg.com.tr >> YAHYA KEMAL ÖZEL Türk Ede­bi­ya­tı Der­gi­si, son sa­yı­sı­nı ve­fa­tı­nın 50. yı­lı mü­na­se­be­tiy­le Türk şi­iri­nin en bü­yük isim­le­rin­den Yah­ya Ke­mal Be­yat­lı’ya ayır­mış. Der­gi­de, bir za­man­lar Yah­ya Ke­mal’le ya­pıl­mış mü­lâ­kat­lar­dan, us­ta şai­rin Ya­kup Kad­ri ve Fa­lih Rıf­kı’yı na­sıl dü­el­lo­ya da­vet et­ti­ği­ne, Yah­ya Ke­mal ka­ri­ka­tür­le­rin­den, bi­yog­ra­fi­sin­de­ki ba­zı boş­luk­la­rı dol­du­ra­cak önem­li re­sim ve bel­ge­ler­le ka­dar şa­ir hak­kın­da ev­saf­lı bil­gi­ler ve­ri­li­yor. >> SÖZ MÜLKÜNÜN SULTANI Si­vas kül­tü­rü­nü ta­nıt­mak ama­cıy­la çı­kan Ha­yat Ağa­cı der­gi­si, dev­le­tin ve söz mül­kü­nün sul­ta­nı Ka­dı Bur­ha­ned­din Ah­med’i ka­pa­ğı­na ta­şı­dı­ğı son sa­yı­sın­da oku­ru­nu halk mû­si­ki­mi­zin ku­ru­cu­su Mu­zaf­fer Sa­rı­sö­zen’in do­yu­ru­cu bil­gi­ler­le sun­du­ğu bi­yog­ra­fi­siy­le se­lam­la­mış. Fut­bo­lun Si­vas mev­si­mi, kök­lü bir ge­le­nek olan av­cı­lı­ğın Si­vas­lı­nın ha­ya­tın­da­ki ye­ri dergide yer alan dos­ya­lar ara­sın­da... >> ABD SONRASI DÜNYA Se­kiz yıl­lık ya­yın ha­ya­tın­dan son­ra iki yıl ara ve­ren NPQ Tür­ki­ye, Ber­say İle­ti­şim Ens­ti­tü­sü­nün ça­tı­sı al­tın­da ye­ni­den çı­ka­rıl­ma­ya baş­lan­dı. Ya­yın Yö­net­men­li­ği­ni Ül­kü Ka­ra­os­ma­noğ­lu’nun üst­len­di­ği der­gi­nin da­nış­man­lı­ğı­nı ise Ha­lit Re­fiğ ya­pı­yor. Der­gi, “Ame­ri­ka Son­ra­sı Dün­ya” baş­lı­ğı ile küresel krizin ul­tra­son so­nuç­la­rı­nı tar­tış­ma­ya açı­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92708
  % 1.11
 • 5.3097
  % -1.41
 • 6.0564
  % -1.27
 • 6.8048
  % -1.13
 • 210.111
  % -0.72
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT