BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ERDOĞAN VE SİNYORA ORTA DOĞU’YU GÖRÜŞTÜLER

ERDOĞAN VE SİNYORA ORTA DOĞU’YU GÖRÜŞTÜLER

Baş­ba­kan Er­do­ğan, res­mi da­vet­li­si ola­rak An­ka­ra’da bu­lu­nan Sin­yo­ra’yı, Baş­ba­kan­lık Mer­kez Bi­na’da sa­mi­mi bir şe­kil­de kar­şı­la­dı. İki li­der Baş­ba­kan­lı­ğa ka­dar kol ko­la yü­rü­dü. Er­do­ğan, dün ak­şam ko­nuk baş­ba­kan onu­ru­na bir ye­mek ver­di.KOL KOLA YÜRÜDÜLER Baş­ba­kan Er­do­ğan, res­mi da­vet­li­si ola­rak An­ka­ra’da bu­lu­nan Sin­yo­ra’yı, Baş­ba­kan­lık Mer­kez Bi­na’da sa­mi­mi bir şe­kil­de kar­şı­la­dı. İki li­der Baş­ba­kan­lı­ğa ka­dar kol ko­la yü­rü­dü. Er­do­ğan, dün ak­şam ko­nuk baş­ba­kan onu­ru­na bir ye­mek ver­di. Baş­ba­kan Er­do­ğan, Lüb­nan Baş­ba­ka­nı Sin­yo­ra i­le yap­tı­ğı gö­rüş­me­nin ar­dın­dan dü­zen­le­nen or­tak ba­sın top­lan­tı­sın­da, Sin­yo­ra i­le de­vam­lı i­le­ti­şim ha­lin­de ol­duk­la­rı­nı ve zi­ya­ret­ler­le i­ki­li i­liş­ki­le­rin bü­yük bir iv­me ka­zan­dı­ğı­nı söy­le­di. Sin­yo­ra da, Tür­ki­ye’nin Or­ta Do­ğu’da çok ö­nem­li bir ro­lü ol­du­ğu­nu i­fa­de et­ti. Er­do­ğan ay­rı­ca, do­ğal ga­za ya­pı­lan zam­mın, da­ha ön­ce pet­rol fi­yat­la­rın­da­ki ar­tı­şın yan­sı­ma­sı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, şu an­da­ki pet­rol fi­yat­la­rın­da­ki dü­şü­şün i­se Mart a­yın­da ken­di­si­ni gös­te­re­ce­ği­ni be­lirt­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT