BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tut­ma­dım bu tav­si­ye­le­ri

Tut­ma­dım bu tav­si­ye­le­ri

İş ada­mıy­mış. Dün­ya zen­gin­ler lis­te­si­ne gir­miş. Türk’müş. Sı­fır­dan bu­ra­la­ra gel­miş. Eğer bun­lar me­zi­yet­se bu ka­dar me­zi­ye­ti olan bir ada­ma, “genç­le­re bir tav­si­ye­niz var mı?” de­nir.İş ada­mıy­mış. Dün­ya zen­gin­ler lis­te­si­ne gir­miş. Türk’müş. Sı­fır­dan bu­ra­la­ra gel­miş. Eğer bun­lar me­zi­yet­se bu ka­dar me­zi­ye­ti olan bir ada­ma, “genç­le­re bir tav­si­ye­niz var mı?” de­nir. De­miş­ler.. O da an­lat­mış: Ço­cuk­la­rı­nı­zı pa­ra­ya boğ­ma­yın ki iş öğ­ren­sin­ler. Şöy­le boğ­ma­ya­cak­mı­şız: Eğer ço­cu­ğu­mu­zu ABD’de oku­ta­cak­sak he­sap ya­pa­cak­mı­şız: Okul har­cı yurt ve ye­mek mas­ra­fı dı­şın­da en faz­la 10 bin do­lar harç­lık ve­re­cek­mi­şiz. Ken­di­si öy­le yap­mış. Harç­la­rı yurt ve ye­mek mas­ra­fı­nı top­la­mış 40 bin do­lar. On bin de harç­lık, 50 bin do­lar. Fa­kül­te 4 yıl..çarp dört­le et­ti mi 200 bin do­lar..Ya­tır­mış 200 bin do­la­rı he­sap­la­rı­na ve de­miş ki: “Ço­cuk­lar bun­dan son­ra si­ze pa­ra yok..Bu pa­ray­la ida­re ede­cek­si­niz. Ba­şa­rı­lı olur da not­la­rı­nı­zı yüz üze­rin­den 75’in alı­na dü­şür­mez­se­niz si­ze ba­şa­rı pri­mi ola­rak 16.000 do­lar­lık bir Hon­da oto­mo­bil ala­ca­ğım.” Ba­kın son­ra ne ol­muş..Ço­cuk­la­rı he­sap yap­ma­yı öğ­ren­miş. Ba­şa­rı­sıy­la pri­mi hak eden kı­zı de­miş ki; “Ba­ba ben oto­mo­bil is­te­mem. Ba­na pa­ra­sı­nı ver. Si­gor­ta­sıy­dı, ben­zi­niy­di, de­ğer kay­bıy­dı..Pa­ram erir.” Ba­ba da se­vin­miş. İş­te is­te­di­ğim buy­du, de­miş. Oğ­lu da­ha uya­nık çık­mış: “Bir ke­re­sin­de eşim­le Was­hing­ton’a git­miş­tik. Oğ­lum Pitt­sburg’day­dı. Cu­ma ak­şa­mı gel­me­si­ni is­te­dik. Cu­mar­te­si sa­bah gel­sem ol­maz mı de­di. (Cu­ma ak­şa­mı uçak 600 do­lar, er­te­si sa­bah ise bu­nun ya­rı­sı imiş) Ara­da­ki 300 do­la­rı ben öde­dim de oğ­la­nı bir ge­ce ön­ce gör­müş ol­duk. Ço­cu­ğu­nu­za sı­nır­lı pa­ra ve­rir­se­niz, he­sap yap­ma­ya baş­lı­yor.” ... Aman siz de dik­kat edin. Ço­cu­ğu­nu­za 4 yıl­da 200 bin do­lar­dan faz­la­sı­nı ver­me­yin.. Al­lah ko­ru­sun he­sap yap­ma­yı unu­tur mu­nu­tur.. Ne olur son­ra ha­li­niz. Bu eko­lün ağa­ba­ba­sı da 70 yıl ay­nı öğüt­le­ri ver­di. İs­raf et­me­yin, de­se­ler bir an­la­mı olur­du. Ha­bi­re bi­rik­ti­rin, di­yor­lar. Bi­rik­tir­mek araç de­ğil amaç olun­ca cid­di­ye alı­na­cak bir şey kal­mı­yor. Şa­ka yap­mış gi­bi olu­yor­lar. Bu şa­ka da git­tik­ten son­ra ya­ra­la­rı­na mer­hem ol­mu­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT