BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kriz 261 metreye ulaşamadı

Kriz 261 metreye ulaşamadı

261 metreye ulaşan İs­tan­bul Sapp­hi­re’de ekonomik krize rağmen fi­ya­tı 1-7.5 mil­yon do­lar a­ra­sın­da de­ği­şen dört rezidans satıldı> Tü­lay Dur İS­TAN­BUL Ki­ler Hol­ding ta­ra­fın­dan İs­tan­bul Le­vent’te in­şa edi­len İs­tan­bul Sapp­hi­re, be­to­nar­me in­şa­atı­nın ta­mam­lan­ma­sıy­la 261 met­re­lik zir­ve yük­sek­li­ği­ne ulaş­tı. Re­zi­dans­lar ve alış­ve­riş mer­ke­zi­nin yer al­dı­ğı, Av­ru­pa’nın en yük­sek pro­je­si İs­tan­bul Sapp­hi­re, 2009 yı­lı­nın son çey­re­ğin­de ta­mam­la­na­cak. Sapp­hi­re’de re­si­dan­ce fi­yatı 1 mil­yon do­lar ile 7.5 mil­yon do­lar ara­sın­da de­ği­şi­yor. İs­tan­bul Sapp­hi­re’in 226’ncı met­re­sin­de­ki Se­yir Te­ra­sı’nda dü­zen­le­nen ba­sın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Ki­ler Hol­ding Baş­ka­nı Na­hit Ki­ler, “Ar­sa be­de­li ha­riç 200 mil­yon do­lar ya­tı­rım ma­li­ye­ti­ne sa­hip olan İs­tan­bul Sap­phi­re’in fi­nans­ma­nı­nın yüz­de 60’ını öz kay­nak­la­rı­mız­dan ve ka­la­nı­nı re­zi­dans sa­tı­şın­dan el­de et­tik. Leh­man kri­zin­den son­ra 4 dai­re sat­tık. Bu­nun ma­li­ye­ti de 7.5 mil­yon do­la­rı bul­du” de­di. Na­hit Ki­ler, glo­bal kriz­den do­la­yı dün­ya ve Tür­ki­ye pi­ya­sa­la­rı­nın ol­duk­ça et­ki­len­di­ği­nin fa­kat ken­di­le­ri­nin dim­dik ayak­ta ol­duk­la­rı­nın al­tı­nı çi­ze­rek ko­nuş­ma­sı­na şöy­le de­vam et­ti: “Ka­li­te­siy­le, stan­dar­tıy­la, müş­te­ri­siy­le doğ­ru pro­je­le­rin kriz­ler­den et­ki­len­me­ye­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­ruz. Biz kri­zin baş­lan­gı­cın­dan be­ri böy­le ha­re­ket et­ti­ği­miz için ku­rum ola­rak kriz­den et­ki­len­me­dik.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT