BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Zey­tin­ya­ğı için ta­nı­tım ata­ğı

Zey­tin­ya­ğı için ta­nı­tım ata­ğı

Türk zey­tinya­ğı­nı dün­ya ül­ke­le­ri­ne sev­dir­mek için kol­la­rı sı­va­yan Ver­de Be­sin Yağ A.Ş., yurt içi ve yurt dı­şı fu­ar­la­ra ka­tı­lı­yor.Türk zey­tinya­ğı­nı dün­ya ül­ke­le­ri­ne sev­dir­mek için kol­la­rı sı­va­yan Ver­de Be­sin Yağ A.Ş., yurt içi ve yurt dı­şı fu­ar­la­ra ka­tı­lı­yor. İz­mir Tor­ba­lı’da te­sis­le­ri bu­lu­nan fir­ma­nın Ge­nel Mü­dü­rü Ce­ma­li Kır­mı­zı­oğ­lu, Rus­ya ve Uk­ray­na’da şir­ket­ler ve tem­sil­ci­lik­ler aça­rak bu­ra­da­ki zey­tin­ya­ğı pa­za­rı­na ha­kim ol­mak için ata­ğa geç­tik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Hem yurt içi hem de yurt dı­şın­da­ki fu­ar­la­ra ka­tı­lım­la­rı­mız de­vam ede­cek. Türk zey­tin­ya­ğı­nı ya­ban­cı ül­ke­le­re tat­tır­mak ve eko­no­mi­mi­ze kat­kı­da bu­lun­mak için ça­lış­ma­la­rı­mız sür­mek­te­dir” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT