BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > U­lak­bim’in in­ter­ne­ti­ni İh­las.Net sağ­la­ya­cak

U­lak­bim’in in­ter­ne­ti­ni İh­las.Net sağ­la­ya­cak

Üni­ver­si­te­le­rin in­ter­net alt­ya­pı­sı­nı su­nan Ulak­bim’in 2 Gi­ga­bit’lik eri­şim için dü­zen­le­di­ği iha­le­yi İh­las Net ka­zan­dıULUS­LA­RA­RA­SI ŞİR­KET­LE İŞ BİR­Lİ­Ğİ İh­las.Net Ge­nel Mü­dü­rü Ömer De­mir, Ulak­bim Mü­dü­rü Cem Sa­raç ile söz­leş­me­yi im­za­la­dık­tan son­ra el sı­kış­tı. De­mir, 2 Gi­ga­bit’lik in­ter­net omur­ga­sı­nı In­vi­tel In­ter­na­ti­onal üze­rin­den sağ­la­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. In­vi­tel In­ter­na­ti­onal ise, Av­ru­pa’nın mer­ke­zi ve Do­ğu Av­ru­pa’da­ki 15 ül­ke­de fa­ali­yet gös­te­ren ve 18.500 km’den faz­la fi­be­rop­tik şe­be­ke­yi iş­le­ten ulus­la­ra­ra­sı bir fir­ma... Şir­ket Bulgar sı­nı­rın­dan İs­tan­bul’a uza­nan, İs­tan­bul-An­ka­ra-İz­mir ara­sın­da ye­dek­li 3 bin km fi­ber kab­lo dö­şe­di. Tür­ki­ye’de­ki bü­tün üni­ver­si­te­le­rin in­ter­net alt­ya­pı­sı­nı su­nan Ulak­bim’in in­ter­net al­ya­pı­sı­nı İh­las.Net sağ­la­ya­cak. Söz ko­nu­su hiz­met için TÜ­Bİ­TAK/Ulak­bim ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen ve 2 Gi­ga­bit’lik in­ter­net eri­şi­mi iha­le­si­ni İh­las.Net ka­zan­dı. İh­las.Net’in Ulak­bim’e su­na­ca­ğı 2 Gi­ga­bit’lik in­ter­net alt­ya­pı­sı için 3 ki­lo­met­re­lik fi­ber kab­lo dö­şen­di. Ulak­bim, İh­las.Net’in 2 Gi­ga­bit’­lik in­ter­net eri­şi­mi üze­rin­den dev­let, va­kıf ve özel sek­tör üni­ver­si­te­le­ri­ne in­ter­net alt­ya­pı­sı, Net­work, Vo­ip, gü­ven­lik ve di­ğer kat­ma de­ğer­li hiz­met­le­ri ver­me şan­sı bu­la­cak. Söz ko­nu­su iha­le­nin söz­leş­me­si­ni Ulak­bim Mü­dü­rü Cem Sa­raç ile bir­lik­te im­za­la­yan İh­las.Net Ge­nel Mü­dü­rü Ömer De­mir, şir­ke­tin 9 yıl­dır ku­rum­sal ve bü­yük öl­çek­li şir­ket­le­re ge­niş­band in­ter­net eri­şim hiz­me­ti­ni kab­lo­lu ve­ya kab­lo­suz plat­form­la­rı kul­la­na­rak sun­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “TÜ­Bİ­TAK-Ulak­bim’in fi­ber op­tik kab­lo üze­rin­den 2 Gi­ga­bit’lik in­ter­net eri­şim ka­pa­si­te­si için ya­pı­lan iha­le kap­sa­mın­da hiz­me­ti­mi­zi 1 yıl bo­yun­ca de­vam et­ti­re­ce­ğiz. Hiz­met­te­ki ön­ce­li­ği­miz her za­man­ki gi­bi tam müş­te­ri mem­nu­ni­ye­ti­dir” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT