BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ta­lih Ku­şu yu­va­dan u­çu­yor

Ta­lih Ku­şu yu­va­dan u­çu­yor

Özel­leş­tir­me İda­re­si Baş­kan­lı­ğı (ÖİB), Mil­li Pi­yan­go’nun 10 yıl sü­rey­le, li­sans dev­ri yo­luy­la özel­leş­ti­ril­me­si için iha­le aç­tı.Özel­leş­tir­me İda­re­si Baş­kan­lı­ğı (ÖİB), Mil­li Pi­yan­go’nun 10 yıl sü­rey­le, li­sans dev­ri yo­luy­la özel­leş­ti­ril­me­si için iha­le aç­tı. Özel­leş­tir­me İda­re­si Baş­kan­lı­ğı yet­ki­li­le­ri­nin ver­di­ği bil­gi­ye gö­re, ön ye­ter­li­lik baş­vu­ru­su 15 Ocak’a ka­dar ya­pı­la­cak. Ön ye­ter­li­li­ği ge­çen­ler ise son tek­lif­le­ri­ni en geç 27 Şu­bat 2009 Cu­ma gü­nü sa­at 1600’ya ka­dar ÖİB’ye ve­re­cek­ler. Mil­li Pi­yan­go’nun özel­leş­tir­me ça­lış­ma­la­rıy­la baş­ta Tür­ki­ye’nin ön­de ge­len hol­ding­le­ri ol­mak üze­re, çok sa­yı­da ya­ban­cı fir­ma­nın il­gi­len­di­ği be­lir­ti­li­yor­du. İha­le il­gi­li ilan­lar ga­ze­te­ler­de yer ala­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT