BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ö­nü­müz­de­ki yıl en dü­şük o­to­mo­bil ver­gi­si 393 TL

Ö­nü­müz­de­ki yıl en dü­şük o­to­mo­bil ver­gi­si 393 TL

Ba­kan­lar Ku­ru­lu, ken­di­si­ne ta­nı­nan yet­ki­yi kul­lan­maz­sa, çe­şit­li ver­gi ve harç­lar ile ce­za­lar, ye­ni yıl­da ye­ni­den de­ğer­le­me ora­nı­na bağ­lı ola­rak yüz­de 12 ora­nın­da ar­ta­cak. 1Ba­kan­lar Ku­ru­lu, ken­di­si­ne ta­nı­nan yet­ki­yi kul­lan­maz­sa, çe­şit­li ver­gi ve harç­lar ile ce­za­lar, ye­ni yıl­da ye­ni­den de­ğer­le­me ora­nı­na bağ­lı ola­rak yüz­de 12 ora­nın­da ar­ta­cak. 1-3 yaş gru­bun­da­ki mo­tor si­lin­dir hac­mi 1300 cm3’e ka­dar olan oto­mo­bil­le­rin ha­len 351 TL olan mo­tor­lu ta­şıt­lar ver­gi­si, yıl­ba­şın­da 393 TL’ye çı­ka­cak. Mo­tor si­lin­dir hac­mi 1301 cm3 ile 1600 cm3 ara­sın­da­ki oto­mo­bil­le­rin ver­gi­si de 561 TL’den 628 TL’ye yük­se­le­cek. Mo­tor si­lin­dir hac­mi 4001 cm3 ve üs­tün­de oto­mo­bi­li bu­lu­nan­lar ise ye­ni yıl­da 12 bin 697 TL ye­ri­ne 14 bin 220 TL ver­gi öde­ye­cek. Harç­la­rın da ay­nı oran­da zam gör­me­si ile bir­lik­te 1 yıl­lık pa­sa­port har­cı ye­ni yıl­da 146.3 TL’den 163.8 TL’ye çı­ka­cak. Si­lah ta­şı­ma ve­si­ka­sı bu­lu­nan­lar her yıl için 352.6 TL ye­ri­ne 394.9 TL harç öde­ye­cek, si­lah bu­lun­dur­ma ve­si­ka har­cı da 564,1 TL’den 631,7 TL’ye yük­se­le­cek. Bu ara­da ver­gi ce­za­la­rı da ye­ni­den de­ğer­le­me ora­nı çer­çe­ve­sin­de yıl­ba­şın­da ar­ta­cak. Fa­tu­ra, gi­der pu­su­la­sı, müs­tah­sil mak­bu­zu ver­me­me ve al­ma­ma­nın ce­za­sı 17.9 TL ar­ta­cak ve 166.9 TL’ye çı­ka­cak. Dam­ga ver­gi­sin­de­ki en az ce­za had­di 7.6 TL, di­ğer ver­gi­ler­de­ki en az ce­za had­di 16.7 TL ola­rak uygulanacak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT