BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > HEDEF DERBİLER

HEDEF DERBİLER

Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, Fenerbah­çe ve G.Sa­ray maç­la­rı­nı ‘şam­pi­yon­lu­ğun ki­li­di’ o­la­rak ta­nım­la­dıBe­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, Fenerbah­çe ve G.Sa­ray maç­la­rı­nı ‘şam­pi­yon­lu­ğun ki­li­di’ o­la­rak ta­nım­la­dı “AL­DIR­MA­YIN ÇO­CUK­LAR” Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, Kay­se­ri mağ­lu­bi­ye­ti­ni iş ka­za­sı ola­rak de­ğer­len­dir­di. Fut­bol­cu­la­rıy­la özel bir gö­rüş­me ya­pan De­niz­li’nin, der­bi­le­ri he­def gös­te­re­rek, “Bu se­zon çok en­te­re­san bir lig ya­şı­yo­ruz. Ana­do­lu ta­kım­la­rı üç bü­yük­ler­le oy­nar­ken çok fark­lı bir tab­lo or­ta­ya ko­yu­yor. Ken­di ara­la­rın­da­ki maç­lar­da ise bek­len­me­dik so­nuç­la­ra im­za atı­yor­lar. Bu yüz­den pu­an ka­yıp­la­rı­nı nor­mal bir so­nuç ola­rak gö­rü­yo­rum. İlk ya­rı so­nu­na ka­dar sa­de­ce Bur­sa dep­las­ma­nı­na gi­de­ce­ğiz. F.Bah­çe ve G.Sa­ray ile oy­na­ya­ca­ğı­mız maç­lar li­gin gi­di­şa­tı­nı de­ğiş­ti­re­cek­tir. Bu se­bep­le ger­çek gü­cü­nü­zü ora­da gös­te­rin” şek­lin­de ko­nuş­tu­ğu öğ­re­nil­di. DE­Mİ­RÖ­REN ÜM­RA­Nİ­YE’DE Tek­nik Di­rek­tör Mus­ta­fa De­niz­li ve fut­bol­cu­la­ra da­ha ra­hat bir ça­lış­ma or­ta­mı sun­mak için son 1 ay­dır Üm­ra­ni­ye’ye uğ­ra­ma­yan ve yö­ne­ti­ci­le­re de ay­nı ri­ca­da bu­lu­nan Be­şik­taş Baş­ka­nı Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren, dün te­sis­le­re gel­di. Sa­bah id­ma­nın­da sa­ha­ya in­me­yen De­mi­rö­ren’in, ça­lış­ma son­ra­sın­da tek­nik he­yet ve fut­bol­cu­lar­la bir ara­ya gel­di­ği bil­di­ril­di. Kay­se­ri mağ­lu­bi­ye­tin­den duy­du­ğu üzün­tü her ha­lin­den bel­li olan De­mi­rö­ren’in “Siz­le­re gü­ve­ni­yo­rum. Or­ta­ya koy­du­ğu­nuz fut­bol ke­yif ve­ri­yor” de­di­ği an­cak, “Ek­sik­le­ri­ni­zi bir an ön­ce gi­de­rin. Baş­ka pu­an kay­bı is­te­mi­yo­rum” söz­le­riy­le de aba al­tın­dan so­pa gös­ter­me­yi ih­mal et­me­di­ği öğ­re­nil­di. > Bilgehan Can Ya­zı­cı’ya tep­ki Be­şik­taş, Bur­sas­por Ku­lü­bü Baş­ka­nı İb­ra­him Ya­zı­cı’nın e­leş­ti­ri­le­ri­ni res­mi si­te­sin­de ya­yın­la­dı­ğı bir bil­di­riy­le kı­na­dı. Ya­pı­lan a­çık­la­ma­da, bir te­le­viz­yon p­rog­ra­mı­na te­le­fon­la bağ­la­nan Ya­zı­cı’nın, Be­şik­taş Ku­lü­bü’ne yö­ne­lik a­ğır sal­dı­rı­da bu­lun­du­ğu sa­vu­nu­la­rak, “Ya­zı­cı’nın i­fa­de­le­ri­ni şid­det­le kı­nı­yo­ruz” i­fa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di. PFDK’dan ce­za P­ro­fes­yo­nel Fut­bol Di­sip­lin Ku­ru­lu Be­şik­taş’a, 30.10.2008 ta­ri­hin­de oy­na­nan Be­şik­taş­-An­tal­ya For­tis Tür­ki­ye Ku­pa­sı fut­bol mü­sa­ba­ka­sın­da, si­yah-­be­yaz­lı ta­raf­tar­la­rın ne­den ol­du­ğu kö­tü ve çir­kin te­za­hü­rat ne­de­niy­le 40 bin YTL pa­ra ce­za­sı ver­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT