BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > CUM­HUR­BAŞ­KA­NI GÜL: Her­kes dik­kat­li ol­sun

CUM­HUR­BAŞ­KA­NI GÜL: Her­kes dik­kat­li ol­sun

Cum­hur­baş­ka­nı, ba­zı il­ler­de ya­pı­lan ka­nun dı­şı ey­lem­le­re dik­kat çe­ke­rek, “Ka­nun­suz gös­te­ri ve ey­lem­ler hiç­bir şe­kil­de tas­vip edi­le­mez. He­le he­le ço­cuk­la­rın, ma­sum in­san­la­rın bu işe mü­da­hil edil­me­si as­la af­fe­dil­mez” de­di.> İZ­MİR CUM­HUR­BAŞ­KA­NI GÜL’E YOL BO­YUN­CA SEV­Gİ GÖS­TE­Rİ­Sİ Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, İz­mir Va­li­li­ği önün­de po­lis me­ra­sim man­ga­sı ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­dı. Ko­nak Mey­da­nı’nda bu­lu­nan va­tan­daş­la­rın yo­ğun il­gi­si­ne Cum­hur­baş­ka­nı Gül, el sal­la­ya­rak kar­şı­lık ver­di. Va­li­lik zi­ya­re­ti­nin ar­dın­dan yü­rü­ye­rek İz­mir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­ne ge­çen Cum­hur­baş­ka­nı Gül, yol bo­yun­ca ken­di­si­ne sev­gi gös­te­ri­sin­de bu­lu­nan va­tan­daş­la­rı se­lam­la­dı. Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’ün eşi Hay­rün­ni­sa Gül ise 2002’de An­ka­ra’da tra­fik ka­za­sın­da şe­hit olan Ha­va Ast­su­bay Hü­se­yin Gö­zü­de­li’nin Ba­sın Si­te­si’nde­ki evi­ne git­ti. Gül, eve ge­li­şin­de şe­hit as­ke­rin eşi Fü­sun Gö­zü­de­li ta­ra­fın­dan apart­man gi­ri­şin­de kar­şı­lan­dı. Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, “Her za­man ‘Tür­ki­ye’nin fark­lı­lık­la­rı­nın, Tür­ki­ye’nin zen­gin­li­ği’ ol­du­ğu­nu be­lirt­tim. Eğer, bun­lar bir ay­rış­ma un­su­ru ha­li­ne ge­ti­ri­lir­se, bu çok teh­li­ke­li­dir ve bu­nun kar­şı­sın­da hep be­ra­ber du­ru­ruz” de­di. Ku­zey-Gü­ney Av­ru­pa Fo­ru­mu’nun 9. top­lan­tı­sı için İz­mir’e ge­len Gül, gün­de­me iliş­kin so­ru­la­rı ce­vap­la­dı. Gül, son gün­ler­de ba­zı il­ler­de ya­pı­lan ka­nun­suz gös­te­ri ve ey­lem­le­rin ‘hiç­bir şe­kil­de tas­vip edi­le­mez’ ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek, “He­le he­le ço­cuk­la­rın, ma­sum in­san­la­rın bu işe mü­da­hil edil­me­si as­la af­fe­dil­mez. Her­ke­sin dik­kat­li ol­ma­sı ge­re­kir” di­ye ko­nuş­tu. Gül, şun­la­rı kay­det­ti: “Her­ke­sin çok bü­yük so­rum­lu­lu­ğu var­dır. Bu açı­dan ka­nun­suz ey­lem­ler, dav­ra­nış­lar, po­lis­le, as­ker­le, jan­dar­ma ile kar­şı kar­şı­ya gel­mek, izin­siz gös­te­ri­ler yap­mak ke­sin­lik­le tas­vip edi­le­mez. So­run­la­rı­mız ta­bii ki var, bun­la­rı ko­nu­şa­rak, ken­di ara­mız­da tar­tı­şa­rak çö­ze­bi­li­riz. Bu­nun or­ta­mı da Tür­ki­ye’de var. Her­kes so­ru­nu­nu, me­se­le­le­ri açık­ça ko­nu­şa­bi­li­yor, bun­lar par­la­men­to­da, ba­sın­da tar­tı­şı­lı­yor, her tür­lü gö­rüş or­ta­ya atı­lı­yor. BU ÇOK YAN­LIŞ BİR YOL Bü­tün bun­lar var­ken ka­nun­suz ey­lem­le­re gir­mek, ne ve­si­le ile olur­sa ol­sun, as­la tas­vip edil­mez, çok yan­lış yol­dur. Dev­let de ka­nun ve ni­zam­la­rı uy­gu­la­mak mec­bu­ri­ye­tin­de­dir. Bu ve­si­ley­le bu­ra­dan bü­tün va­tan­daş­la­rı­ma şu çağ­rı­da bu­lun­mak is­te­rim ki ka­nun­suz ey­lem­le­re teş­vik eden­le­re ve onun için­de olan­la­ra ke­sin­lik­le sem­pa­tiy­le bak­ma­yın. Bu­nu tas­vip et­me­yin. Fark­lı dü­şün­ce­si olan­lar ola­bi­lir, bun­lar ko­nu­şu­la­bi­lir, me­de­ni şe­kil­de tar­tı­şı­la­bi­lir, bu­nun or­ta­mı da Tür­ki­ye’de var­dır.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT